Salmo 106:1-48

 • Say ag-impangapresya na Israel

  • Alingwanan dan tampol iray ginawa na Dios (13)

  • Say gloria na Dios et insalat dad imahen na baka (19, 20)

  • Agda anisiaan so sipan na Dios (24)

  • Akibiang irad panagdayew ed si Baal (28)

  • Saray ananak et imbagat ed saray demonyo (37)

106  Idayew yoy Jah!* Misalamat kayod si Jehova, ta sikatoy maomaong;+Say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.+   Siopay sigpot a makapangiyabawag ed makapanyari iran gawa nen JehovaOdino makapangipaamta ed amin a makapadinayew a gagawaen to?+   Maliket iramay onkikiwas a walaay hustisya,A naynay a manggagaway duga.+   Nonot mo ak pa, O Jehova, sano mangipapatnag kay pabor* ed saray totoom.+Asikasom ak pa diad panamegley na panangiliktar mo,   Pian napanliketan koy kamaongan ya ipapatnag mo ed saray pinilim,+Pian makapanggayaga ak a kaibay nasyon mo,Pian napanliketan koy pangirayew ed* sika a kaibay tawir mo.   Nankasalanan kami a singa ginawa na saray inmuunan atateng mi;+Aliway ginawa mi; mauges so inkiwas mi.+   Saray inmuunan atateng mid Ehipto et agda inapresya so* makapakelaw iran ginawam. Agda ninonot so abalbaleg a matoor a panangarom,Noagta nanrebelde ra diad dayat, diad Ambalangan Dayat.+   Balet inliktar to ra nisengeg ed ngaran to,+Pian nipaamta toy inkabiskeg to.+   Ingganggan* toy Ambalangan Dayat, tan inmekat itan;Pinadalan to ra diad kaaralman na satan a singa ra dinmalan ed desierto;*+ 10  Inliktar to ra ed lima na kalaban da+Tan binawi to ra ed lima na kabusol.+ 11  Nilener na danum iray kalaban da;Anggapoy anggan sakey ed sikara ya akaliktar.*+ 12  Diad ontan et anisiaan day sipan to;+Ginapoan day mangansion na panangidayew ed sikato.+ 13  Balet ta alingwanan dan tampol so ginawa to;+Agda inalagar so panamilin to. 14  Nampadaeg ira ed saray makasarilin pilalek da diad kalawakan;+Sinubok day Dios diad desierto.+ 15  Inter tod sikara so kinerew da,Balet kayari na satan et indapo tod sikara so sakit ya amakapuy ed sikara.*+ 16  Diad kampo et angimon ira ed kinen MoisesTan ed kinen Aaron,+ sakey a masanto ed si Jehova.+ 17  Sinmangi so dalin tan inakmon toy DatanTan tinabonan to iramay nantitipon a kaiba nen Abiram.+ 18  Walay apoy ya amool ed grupo ra;Inupot na apoy iramay mauges.+ 19  Nanggawa ray imahen na kilaw a baka diad HorebTan dinmakmomo ra ed sayan estatuan metal;+ 20  Say gloriak et insalat daEd samay representasyon na baka a mamangan na dika.+ 21  Nilingwanan day Dios+ a Manangiliktar da,Samay angipanengneng na makapanyari iran gawa diad Ehipto,+ 22  Saray makapakelaw a gawa diad dalin nen Ham,+Saray makapadinayew a bengatla diad Ambalangan Dayat.+ 23  Iganggan to la lawari so kaderal da,Balet si Moises a pinili to et akikasi ed sikato*Pian pakepaen so makaderal a sanok to.+ 24  Insan binalaw da so marakdakep a dalin;+Agda anisiaan so sipan to.+ 25  Nannguronguro ra ed loob na saray tolda ra;+Agda dinengel so boses nen Jehova.+ 26  Kanian intagey toy lima to pian isamba to ra,Ya itumba to ra diad kalawakan;+ 27  Tan itumba to ray kailalakan da diad limog na saray nasyon,Tan itaytayak to ra ed arum a dalin.+ 28  Insan akibiang irad panagdayew* ed si Baal na Peor,+Tan angan ira na saray imbagat ed inatey.* 29  Pinasanok day Dios diad saray ginagawa ra,+Tan walay salot a dinmapod sikara.+ 30  Balet sanen inmalagey tan kinmiwas si Finehas,Tinmunda so salot.+ 31  Tan lapud satan et sikatoy impasen a matunongDiad amin a henerasyon ya anggad angga.+ 32  Sikatoy pinasanok da diad saray danum na Meriba,*Tan aliwliway agawad si Moises lapud sikara.+ 33  Sikatoy apasyodot da,Kanian akapansalita laingen a bengatbengat.+ 34  Agda inunor so ingganggan nen JehovaA pateyen iray totoo.+ 35  Tan akiulop irad saray nasyon+Tan inalig* da ray kagagawa ra.+ 36  Nantultuloy iran nanlingkor ed saray idolo ra,+Tan nagmaliw irayan patit ed sikara.+ 37  Ibabagat da ray ananak dan lalakiTan bibii ed saray demonyo.+ 38  Impapaagus day dala na saray inosente,+Say dala na saray dilin ananak dan lalaki tan bibiiYa imbabagat dad saray idolo na Canaan;+Tan say dalin et arutakan ed panagpaagus na dala. 39  Nagmaliw iran marutak lapud kagagawa ra;Akibiang ira ed espiritual a prostitusyon lapud saray gagawaen da.+ 40  Kanian dinmalang so sanok nen Jehova ed totoo to,Tan nagmaliw a makapadimlad sikato so tawir to. 41  Aminpiga to ran inyawat ed saray nasyon,+Pian nauleyan ira na saramay mamubusol ed sikara.+ 42  Pinairap ira na saray kalaban da,Tan wala rad sakop na pakayari* ra. 43  Mabetbet to ran ililiktar,+Balet manrerebelde tan onsusumlang ira,+Tan nipapaabeba ra lapud lingo ra.+ 44  Balet iimanoen toy kagogonigon da+Tan dedengelen toy ikekerew day tulong.+ 45  Nisengeg ed sikara et nononoten toy sipanan to,Tan sikatoy makakaliknay panangasi,* lapud abalbaleg a matoor a panangaro to.+ 46  Papakiwasen toy amin ya akarel ed sikaraPian kasian da ra.+ 47  Iliktar mo kami, O Jehova a Dios mi,+Tan tipon mo kami manlapud saray nasyon+Pian makapisalamat kami ed masanton ngaran moTan manliket kamin mangidayew ed sika.*+ 48  Narayew komon si Jehova a Dios na IsraelYa anggad angga.*+ Tan ibaga komon na amin a totoo, “Amen!”* Idayew yoy Jah!*

Paimanod leksab

Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Odino “kaabigay-linawa.”
Odino “nipasirayew koy nipaakar ed.”
Odino “atalosan so kabaliksan na.”
Literal, “Binano.”
Odino “kalawakan.”
Odino “akera.”
Odino “kamarerwa ra.”
Literal, “inmalagey ed bungaw diad arapan to.”
Odino “inyapit day inkasikara.”
Salanti, saray imbagat ed inatey a totoo odino andiay bilay a dirios.
Kabaliksan toy “Pankokolkol.”
Odino “naaralan.”
Literal, “lima.”
Odino “pagbabawi.”
Odino “panliketan mi dayew mo.”
Odino “Manlapud andi-anggaan ya anggad andi-anggaan.”
Odino “Ontan pa komon!”
Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.