Salmo 136:1-26

  • Say matoor a panangaro nen Jehova et mansiansia ya anggad angga

    • Marundunong ya impanggawa ed tawen tan dalin (5, 6)

    • Inatey so Faraon diad Ambalangan Dayat (15)

    • Sankanonot na Dios iray nagogonigon (23)

    • Naakan parad amin a mabilay a bengatla (25)

136  Misalamat kayo ed si Jehova, ta sikatoy maomaong;+Say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.+   Misalamat kayo ed Dios na saray dirios,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.   Misalamat kayo ed Katawan na saray katawan,Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.   Sikato labat so manggagawa na makapakelkelaw iran bengatla,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.+   Sikatoy marundunong a nanggawa ed* katawenan,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.   Imbilkag toy dalin diad tapew na saray danum,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.   Sikatoy nanggawa na saray angkakabaleg a liwawa,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga,   Say agew pian manuley no kaagwan,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga,   Say bulan tan saray bitewen pian manuley no labi,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga. 10  Pinapatey to ray panguloan na Ehipto,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga. 11  Impaway toy Israel ed Ehipto,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga, 12  Diad panamegley na mabiskeg a lima+ tan akaunat a taklay,Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga. 13  Binelsay* toy Ambalangan Dayat,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga. 14  Pinadalan toy Israel diad pegley na satan,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga. 15  Imbantak toy Faraon tan say armada to diad Ambalangan Dayat,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga. 16  Intonton to ray totoo to diad kalawakan,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga. 17  Dinederal to ray makapanyarin arari,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga. 18  Pinapatey to ray mabiskeg ya arari,Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga, 19  Si Sihon+ ya ari na saray Amoreo,Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga, 20  Tan si Og+ ya ari na Basan,Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga. 21  Inter toy dalin da bilang tawir,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga, 22  Sakey a tawir nen Israel a lingkor to,Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga. 23  Sankanonot to itayo sanen nipaabeba tayo,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.+ 24  Ililiktar to itayo ed saray kalaban tayo,+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga. 25  Iikdan toy naakan so amin a mabilay a bengatla,*+Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga. 26  Misalamat kayo ed Dios na katawenan,Ta say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.

Paimanod leksab

Odino “Ginawa to tekep na pakatalos so.”
Literal, “Impankakapiga.”
Literal, “amin a laman.”