Salmo 85:1-13

  • Sakey a pikakasi parad pangipawil

    • Salitaen na Dios so kareenan ed saray matoor ed sikato (8)

    • Say matoor a panangaro tan katooran et manbana (10)

Parad direktor. Salmo na saray anak a lalaki nen Kora.+ Sakey a kansion. 85  Angipatnag kay panangasi ed dalin mo, O Jehova;+Impawil mo ray narel ya ananak nen Jacob.+   Pinerdonam so lingo na totoom;Sinakbongan moy amin a kasalanan da.+ (Selah)   Pinokpokan moy pinasyan pasnok mo;Pinakepam so petang na sanok mo.+   Ipawil mo kami pa, O Dios na kilalaban mi,Tan agka la onsasanok ed sikami.+   Anggad angga kasi so isanok mod sikami?+ Pansiansiaen mo kasi pasnok mo diad amin a henerasyon?   Agmo kami la kasi pabiskegen lametPian manliket so totoom lapud sika?+   O Jehova, ipatnag mo pad sikami so matoor a panangarom+Tan iliktar mo kami.   Dengelen koy ibaga nen Jehova a tuan Dios,Ta salitaen toy kareenan ed totoo to,+ saray matoor ed sikato,Balet agmo ra aabuloyan a makalikna lamet na sobran kompiyansad sarili.+   Sikatoy akaparaan a mangiliktar ed saramay ontatakot ed sikato,+Pian say gloria to et mansiansia ed dalin tayo. 10  Say matoor a panangaro tan katooran et manbana ira;Say inkatunong tan kareenan et angoban day sakey tan sakey.+ 11  Say katooran et ontubo ed dalin,Tan say inkatunong et onusdong manlapud tawen.+ 12  On, iter nen Jehova no antoy maong,*+Tan say dalin tayo et mangiter na ani.+ 13  Say inkatunong et manakar diad arapan na Dios+Tan magmaliw a basbas na saray kupbang to.

Paimanod leksab

Odino “so inkaaligwas.”