Salmo 108:1-13

  • Pikakasi pian manalo ed saray kalaban

    • Agnailaloan so panangiliktar na too (12)

    • “Say Dios so mangiter ed sikami na pakayari” (13)

Sakey a kansion. Salmo nen David. 108  Matoor so pusok, O Dios. Mantogtog tan mangansion ak na panangidayew, ya usaren koy amin ya abilidad ko.*+   Liing ka, O nandeles ya instrumento; pati sika, O arpa.+ Liingen koy palbangon.   O Jehova, idayew ta ka ed limog na totoo,Tan kansionan ta ka na panangidayew* ed limog na saray nasyon.   Ta say matoor a panangarom et abalbaleg, singa kaatagey na tawen,+Tan say katooran mo et anggad saray lurem.   Nitandoro ka komon diad tagey na katawenan, O Dios;Nigloria ka komon ed interon dalin.+   Iliktar mo kami komon ed panamegley na kawanan a limam tan ebatan mo akPian nisalba iray inad-arom.+   Diad inkasanto* na Dios et sikatoy nansalita: “Manliket ak, ipatawir koy Siquem,+Tan iyapag-apag koy Lawak* na Sucot.+   Kien ko so Gilead,+ ontan met so Manases,Tan say Efraim so hilmit* parad ulok;+Say Juda so setrok.*+   Say Moab so palangganan panag-urasan ko.+ Ibantak koy sandalyas ko ed Edom.+ Oneyag ak lapud tinalok so Filistia.”+ 10  Siopay mangiyakar ed siak diad apadiran a syudad? Siopay mangitonton ed siak ya anggad Edom?+ 11  Agta sika, O Dios, ya angipulisay ed sikami,Say Dios mi ya agla miuulop ed saray armada mi?+ 12  Tulongan mo kami pad pakakagonigon mi,+Ta agnailaloan so panangiliktar na too.+ 13  Say Dios so mangiter ed sikami na pakayari,+Tan gatin-gatinan to ray kalaban mi.+

Paimanod leksab

Literal, “anggan say gloriak.”
Odino “mantogtog tan mangansion ak parad sika.”
Odino posiblin, “Diad masanton pasen.”
Odino “Abeban Patar.”
Literal, “panagsalimbengan.”
Tutukoyen na Hebreon salita so andukey a baston a mangisisimbolo ed kanepegan na manuley a mangiganggan.