Salmo 41:1-13

  • Pikakasi na mansasakit

    • Aasikasoen na Dios so mansasakit (3)

    • Trinaidor na maapit a kaaro (9)

Parad direktor. Kansion nen David. 41  Maliket so siopaman a mangipapatnag na konsiderasyon ed samay pakaskasi;+Sikatoy iliktar nen Jehova diad agew na kairapan.   Sikatoy bantayan nen Jehova tan pansiansiaen ton mabilay. Sikatoy nibagan maliket diad dalin;+Sikatoy agmon balot iyawat unong ed panlabayan* na saray kabusol to.+   Sikatoy asikasoen nen Jehova legan a walad dukolan a mansasakit;+Salatan moy dukolan to legay pansasakit to.   Ta inkuan ko: “O Jehova, kasian mo ak.+ Paabig mo ak,*+ ta nankasalanan ak ed sika.”+   Balet saray kabusol ko et mauges so ibabaga ra nipaakar ed siak, a kuan da: “Kapigan kasi ipatey to pian nalingwanan lay ngaran to?”   No oonlad siak so sakey ed sikara, say puso to et mansasalitay panamalikdo. Sikatoy manaanap na bengatlan makapasakit ya ibaga to;Insan la ompaway tan ikayat to itan.   Amin iramay mamubusol ed siak et maneesaesan ira;Mannononot iray mauges sumpad siak:   “Grabe may dinmapod sikato;Natan ta akarukol la, agla makabangon.”+   Anggan say maapit a kaarok, samay panmamatalkan ko,+A kaibak a mamangan, et sinmumpad siak.*+ 10  Balet sika, O Jehova, kasian mo ak komon tan ibangon mo ak,Pian nabales ko ra. 11  Diad saya et naamtaan ko a naliliketan kad siak: Sano agak natalo na kalaban ko.+ 12  Tan siak so itandorom lapud integridad ko;+Pansiansiaen mo ak ed arapan mo ya anggad angga.+ 13  Narayew komon si Jehova a Dios na IsraelYa anggad angga.*+ Amen. Amen.

Paimanod leksab

Odino “pilalek; kamarerwa.” Nengnengen so Glosaryo.
Odino “so kamarerwak.”
Literal, “intagey toy mukor to sumpad siak.”
Odino “Manlapud andi-anggaan ya anggad andi-anggaan.”