Salmo 53:1-6

  • Deneskribe iray makulangkulang

    • “Anggapo ’tay Jehova” (1)

    • “Anggapoy manggagawa na maong” (3)

Parad direktor; diad estilo na Mahalath.* Maskil.* Salmo nen David. 53  Samay makulangkulang* et ibabaga tod inkasikato: “Anggapo ’tay Jehova.”+ Mauges tan makapadimla so kagagawa ra;Anggapoy manggagawa na maong.+   Balet say Dios et uusdongan to manlapud tawen iray ananak na totoo+Pian nengnengen to no walay siopaman a makatalos, no walay siopaman a manaanap ed si Jehova.+   Inmarawi iran amin;Parepareho ran mauges. Anggapoy manggagawa na maong,Anggapo anggan sakey.+   Anggapo ta ed saramay manggagaway mauges so makatalos? Aakmonen da ray totook a singa ra mamangan na tinapay. Ag-ira ontatawag ed si Jehova.+   Balet makalikna ray pinasyan takot,Takot ya agda nin balot alikna nensaman,*Ta itayak na Dios iray pukel na saramay mangaataki ed sika.* Iyan mo rad kababaingan lapud impulisay ira nen Jehova.   O komon ta manlapud Sion so kililiktar na Israel!+ Sano ipawil nen Jehova iray narel a totoo to,Manggayagay Jacob, manliket so Israel.

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “andiay kalakal.”
Odino posiblin, “Ontakot ira anta anggapoy nepeg a takotan.”
Literal, “mankakampo sumpad sika.”