Salmo 62:1-12

  • Say peteg a kililiktar et manlalapud Dios

    • “Maan-anos ak a manaalagar ed Dios” (1, 5)

    • ‘Ibalikas yod Dios so amin a walad puso yo’ (8)

    • Saray totoo et singa labat ingas (9)

    • Agkayo manmamatalek ed kayamanan (10)

Parad direktor; diad Jedutun.* Kansion nen David. 62  Maan-anos ak* a manaalagar ed Dios. Sikato so mangililiktar ed siak.+   Sikato so batok tan say manangiliktar ko, say maligen a salimbengan* ko;+Agak tanto nagalaw.+   Anggad kapigan yo atakien so sakey a too pian sikatoy pateyen yo?+ Amin yo et mapeligro a singano akadukingking a padir, sakey a padir a ngalngali la nageba.*   Ta mantotongtong ira pian sikatoy niyabeba ra ed atagey a posisyon to;*Labalabay day mantila. Diad sangi ra et mamebendisyon ira, balet diad loob da et mangisasamba ra.+ (Selah)   Maan-anos ak a manaalagar* ed Dios+Ta manlalapud sikato so ilalok.+   Sikato so batok tan say manangiliktar ko, say maligen a salimbengan ko;Agak balot nagalaw.+   Say kililiktar tan kagalangan ko et akadepende ed Dios. Say Dios so mabiskeg a batok, say salimbengan ko.+   Manmatalek kayod sikato ed amin a panaon, sikayo ran totoo. Ibalikas yod sikato so amin a walad puso yo.+ Say Dios so manasalimbeng ed sikatayo.+ (Selah)   Saray anak na totoo et singa labat ingas,Saray anak na katooan et sakey ya ilusyon.+ Sano simbangen iran amin, mas anlemew ni ra nen say ingas.+ 10  Agyo panmamatalekan so panagkatkatTan agyo iilaloan a walay nagunggona yo ed panagtakew. No ondakel so kayamanan yo, agyo iteteen so puso yod satan.+ 11  Aminsan et nansalitay Dios, on, amiduak a nadngel iya: Say pakayari et kien na Dios.+ 12  Tan say matoor a panangaro et kien mo, O Jehova,+Ta ibales mod kada sakey so unong ed gagawaen to.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “so kamarerwak.”
Odino “say atagey tan maligen a pasen.”
Odino posiblin, “Amin yo, a singano sikatoy akadukingking a padir, sakey a padir a ngalngali la nageba.”
Odino “ed kagalangan to.”
Odino “O kamarerwak, mananos kan manalagar.”