Salmo 89:1-52

 • Pangansion nipaakar ed matoor a panangaro nen Jehova

  • Impisipanan ed si David (3)

  • Say ilalak nen David et mansiansia ya anggad angga (4)

  • Say Dios et tinawag ya “Amak” na samay nilanaan To (26)

  • Say impisipanan ed si David et segurado (34-37)

  • Agnaliktaran na too so Lubok (48)

Maskil.* Salmo nen Etan+ ya Ezrahita. 89  Kansionen ko so nipaakar ed pangipapatnag nen Jehova na matoor a panangaro to ya anggad angga. Diad panamegley na sangik et ipaamtak so katooran mo diad amin a henerasyon.   Ta imbagak: “Say matoor a panangaro et magmaliw a mabiskeg* ya anggad angga,+Tan say katooran mo et inletneg mon malet diad katawenan.”   Inkuan na Dios: “Akisipanan ak ed samay pinilik;+Sinambaan kod si David a lingkor ko:+   ‘Pansiansiaen ko ya anggad angga so ilalak mo,*+Tan pabiskegen koy tronom diad amin a henerasyon.’”+ (Selah)   Irarayew na katawenan iray makapakelaw a gawam, O Jehova,On, say katooran mo diad kongregasyon na saray masanto.   Ta siopa ed saray walad tawen so makapipara ed si Jehova?+ Siopa ed saray ananak na Dios+ so mipara ed si Jehova?   Say Dios et daydayewen diad ulop* na saray masanto;+Sikatoy magloria tan makapadinayew ed amin ya akapaliber ed sikato.+   O Jehova a Dios na saray armada,Siopay makapanyari a singa sika, O Jah?+ Matoor ka ed amin a bengatla.+   Sikay mangokontrol ed iyaatagey na dayat;+Sano angkakabaleg iray daluyon to, papareenen mo ra.+ 10  Minekmek moy Rahab,+ a singa samay pinatey.+ Diad mabiskeg a taklay mo et intaytayak mo ray kalaban mo.+ 11  Kayarian moy tawen tan say dalin;+Say mabunan dalin tan amin a wadtan+—sikay angiletneg ed saratan. 12  Pinalsam so amianen tan say abalaten;Say Tabor+ tan Hermon+ et malikeliket a mangidadayew ed ngaran mo. 13  Makapanyari so taklay mo;+Mabiskeg so limam;+Say kawanan a limam et niyatagey.+ 14  Say inkatunong tan hustisya so pundasyon na tronom;+Say matoor a panangaro tan katooran et manalalagey ed arapan mo.+ 15  Maliket iramay totoon mangidadayew ed sika diad magayagan boses.+ Sikaray manaakar a nasisinagay liwawa na lupam, O Jehova. 16  Naynay iran manliliket lapud ngaran mo,Tan nipaatagey ira lapud inkatunong mo. 17  Ta sika so gloria na biskeg da,+Tan diad panangabobon mo et nipaatagey so inkabiskeg* mi.+ 18  Ta say panagsamper mi et nanlapud si Jehova,Say ari mi et nanlapud Masanton Dios na Israel.+ 19  Diad saman et akitongtong kad saramay matoor ed sika diad panamegley na pasingawey tan imbagam: “Inikdan koy biskeg imay sakey a makapanyari;+Inyatagey ko imay sakey ya apili ed limog na totoo.+ 20  Aromog koy David a lingkor ko;+Nilanaan ko na masanton larak ko.+ 21  Say limak so manuporta ed sikato,+Tan say taklay ko so mamabiskeg ed sikato. 22  Anggapoy kabusol ya onkerew na buis ed sikato,Tan anggapoy mauges a toon mamairap ed sikato.+ 23  Diad arapan to et deralen ko ray kalaban to+Tan kabilen ko iramay mamubusol ed sikato.+ 24  Walad sikato so katooran ko tan say matoor a panangarok,+Tan diad panamegley na ngaran ko et nipaatagey so inkabiskeg* to. 25  Iyan kod tapew na dayat so lima* toTan diad tapew na saray ilog so kawanan a lima to.+ 26  Sikatoy ontawag ed siak: ‘Sika so Amak,Say Dios ko tan say Bato na kilalaban ko.’+ 27  Tan sikatoy ipasen ko a panguloan,+Say sankatageyan ed saray arari na dalin.+ 28  Ipatnag kod sikato ya anggad angga so matoor a panangarok,+Tan seguradon nasumpal so impisipanan kod sikato.+ 29  Pansiansiaen ko ya anggad angga so ilalak* toTan gawaen kon permanente so trono to a singa say tawen.+ 30  No saray anak to et ikaindan day ganggan koTan ag-ira manakar unong ed saray pananontonan* ko, 31  No sumlangen da ray totontonen koTan agda unoren iray bilin ko, 32  Dusaen ko ra ed panamegley na lewet lapud inkamasunggay* da+Tan siplatan ko ra lapud lingo ra. 33  Balet agkon balot ekalen so matoor a panangarok ed sikato+Odino benegan so sipan ko.* 34  Agko sumlangen so impisipanan ko+Odino umanen so imbalikas na bibil ko.+ 35  Diad inkasantok et pinsanan ak a nansamba;Agak mantila ed si David.+ 36  Say ilalak* to et mansiansia ya anggad angga;+Say trono to et mansiansia a singa say agew a walad arapan ko.+ 37  Singa say bulan, niletneg itan a malet ya anggad anggaBilang matoor a tasi ed tawen.” (Selah) 38  Balet sikatoy impulisay mo tan inkaindan mo;+Sinmanok ka ed nilanaan mo. 39  Binenegan moy impisipanan mod lingkor mo;Pinabanday moy korona to diad impangibantak mod dalin. 40  Tinetebag moy amin a padir to;*Inggegebam iray malet a padir to. 41  Sikatoy tinakewan na amin ya ondadalan;Sikatoy binalawbalaw na saray kakaabay to.+ 42  Impanalom iray kalaban to;*+Pinaliket mo so amin a kakabusol to. 43  Impulisay mo met so espada to,Tan sikatoy impatalom ed guerra. 44  Impanganggam so karakpan to Tan imbalsak mod dalin so trono to. 45  Pinatikey mo ray agew na inkatobonbalo to;Sikatoy kinawesan mo na kababaingan. (Selah) 46  O Jehova, anggad kapigan mo iyamot so inkasika? Anggad angga?+ Kasin mantultuloy ya ondalang so sanok mo a singa apoy? 47  Nonot mo komon no panon katikey so bilay ko!+ Kasin anggapoy gagala na impamalsam ed amin a totoo? 48  Wala tay toon sarag toy manbilay tan agton balot nanengneng so ipapatey?+ Sarag to kasin iliktar so inkasikato* ed pakayari na Lubok?* (Selah) 49  Kawalaan la na saray matoor a panangaro ya impatnag mo nensaman, O Jehova,A sinambaan mod si David diad katooran mo?+ 50  O Jehova, nonot mo pay impangantiaw ed saray lingkor mo;No panon kon intepel* iray panagkantiaw na amin a totoo; 51  No panon so impanmudmora na saray kalaban mo, O Jehova;No panon dan minudmora so kada kupbang na nilanaan mo. 52  Narayew komon si Jehova ya anggad angga. Amen. Amen.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “et mansiansia.”
Literal, “binim.”
Odino “pantitipon.”
Literal, “saklor.”
Literal, “saklor.”
Odino “pakauley.”
Literal, “bini.”
Odino “saray panangukom.”
Odino “panagrebelde.”
Literal, “Nisay magmaliw ak ya aliwan tua ed katooran ko.”
Literal, “bini.”
Odino “amin ya ayaman ton gawad bato.”
Literal, “Inyatagey moy kawanan a lima na saray kalaban to.”
Odino “kamarerwa to.”
Literal, “lima na Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “inawit ed pagew ko.”