Salmo 74:1-23

  • Sakey a pikakasi a nonoten na Dios so totoo to

    • Ninodnonot iray panangiliktar na Dios (12-17)

    • “Nonot moy pangakantiaw na kabusol” (18)

Maskil.* Salmo nen Asaf.+ 74  O Dios, akin et impulisay mo kami lan anggad-angga?+ Akin et ondadalang* so sanok mod pulok a walad panagpastolan mo?+   Nonot mo ray totoon nagmaliw a kayarian mo ed abayag lan panaon,+Say tribu a dinondon mo bilang tawir mo.+ Nonot moy Palandey Sion a nanayaman mo.+   La ka ed samay pasen a sigpot ya ageray.+ Dineral na kabusol so amin a walad masanton pasen.+   Saramay onsusumpad sika et manungol diad loob na pasen a panagdayewan ed sika.+ Inyan dad man iray bandira da bilang tanda.   Singa ra lalakin akaegna na saray wasay tan manbabatang diad makapal a katakelan.   Dineral dan amin iramay inyukit diman+ diad panamegley na saray wasay tan bareta.   Pinoolan day santuaryom.+ Pinabanday tan inggeba ra so tabernakulo a mamapagalang ed ngaran mo.   Sikara tan saray ilalak da et inkuan da diad puso ra: “Amin a pasen a panagdayewan ed Dios diad dalin et nepeg a poolan.”   Anggapo ray tanda a nanengneng mi;Anggapo lay akeran propeta,Tan anggapod sikami so makaamta no anggad kapigan iya. 10  O Dios, anggad kapigan mankantiaw so kalaban?+ Kasin anggad angga ya agrespetoen na kabusol so ngaran mo?+ 11  Akin et agmo igalaw so limam, say kawanan a limam?+ Ekal mo lad pagew mo tan panganggam la ra. 12  Balet say Dios so Arik manlapu la nensaman,Samay manggagawa na panangiliktar diad dalin.+ 13  Ginulom so dayat diad panamegley na biskeg mo;+Binebetag mo ray ulo na angkakabaleg ya ayep ed dayat. 14  Minekmek mo ray ulo na Leviatan;*Impakan mo itan ed totoo, diad saramay manaayam ed desierto. 15  Nanggawa ka na saray pawayan na subol tan agus;+Pinaekat mo ray manag-agus ya ilog.+ 16  Sikay akanggawa na agew, pati say labi. Ginawam so liwawa tan say agew.+ 17  Sikay angiyan ed amin a ketegan na dalin;+Ginawam so tiagew tan ambetel a panaon.+ 18  Nonot moy pangakantiaw na kabusol, O Jehova,No panon ya agrerespetoen na makulangkulang a totoo so ngaran mo.+ 19  Agmo iiter ed saray atap ya ayep so bilay* na palekpek mo. Agmo lilingwanan ed anggad angga so bilay na napapairap a totoom. 20  Nonot mo komon so sipanan mo,Ta dakdakel so nagagawan karuksaan diad saray ambilunget a pasen ed dalin. 21  Komon ta samay nalalames et agnadismaya;+Komon ta samay pakaskasi tan samay mairap-bilay et idayew day ngaran mo.+ 22  Alagey ka, O Dios, tan idepensam so kasom. Nonot mo ya inagew-agew kan kakantiawan na samay makulangkulang.+ 23  Agmo lilingwanan so ibabaga na saray onsusumpad sika. Say ingal na saramay manrerebelde ed sika et lanang a makakasabid tagey.

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “onaasewek.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “kamarerwa.”