Salmo 91:1-16

  • Proteksion diad maamot a pasen na Dios

    • Inliktar manlapud patit na samay manag-erel na manok (3)

    • Salimbeng diad silong na saray payak na Dios (4)

    • Liktar anggaman nilibo so nabaktar (7)

    • Ingganggan iray anghel a manbantay (11)

91  Siopaman a manaayam ed maamot a pasen na Sankatagyan+Et mansiansia ed silong na anino na Makapanyarin-amin.+   Ibagak ed si Jehova: “Sikay pansasalimbengan ko tan say panag-amotan ko,+Say Dios ko a panmamatalkan ko.”+   Ta iliktar to ka ed patit na samay manag-erel na manok,Ed makaderal a salot.   Sakbongan to ka* na saray payak to,Tan diad silong na saratan et pasalimbengan ka.+ Say katooran to+ et magmaliw a baleg a panagsamper+ tan sakey a padir a manprotekta.*   Agka ontakot ed saray makapakebbiew a nagagawa no labi,+Odino diad pana ya ikekena no agew,+   Odino diad salot a mamibiktima no ambilunget,Odino diad kadederal ya onaataki no kaagwan.   Sanlibo so nabaktar ed dikingan moTan samplon libo ed nikawanan mo,Balet anggapoy mauges a nagawad sika.+   Onnengneng ka labatLegan mon iimatonan so panudusa* ed mauges.   Lapud imbagam: “Si Jehova so pansasalimbengan ko,” Ginawam ya ayaman* mo so Sankatagyan;+ 10  Anggapoy onsabid sika a desyang,+Tan anggapoy salot a makaasingger ed toldam. 11  Ta iganggan to ray anghel to,+Pian bantayan da ka diad amin a dalan mo.+ 12  Awiten da ka ed saray lima ra,+Pian ag-onkenad bato so salim.+ 13  Gatinan mo so mabiskeg a leon tan say kobra;Gatin-gatinan mo so masebeg a leon tan say baleg ya uleg.+ 14  Inkuan na Dios: “Sikatoy iliktar ko lapud inaro to ak.*+ Sikatoy salimbengan ko lapud kabat* toy ngaran ko.+ 15  Sikatoy ontawag ed siak, tan ebatan ko.+ Mansiansia ak ed abay to diad panaoy gonigon.+ Iliktar ko tan pagalangan ko. 16  Sikatoy tumangan ko na andukey a bilay,+Tan ipanengneng kod sikato iray panangiliktar ko.”+

Paimanod leksab

Odino “Amperen to ray onasingger ed sika diad panamegley.”
Odino “sakey a padir a pandepensa.”
Literal, “panangibales.”
Odino posiblin, “panag-amotan; panagsalimbengan.”
Literal, “inkasakey toy sarili tod siak.”
Odino “bibidbiren.”