Salmo 73:1-28

 • Nipawil so dugan espiritual a panmoria na toon walaay takot ed Dios

  • “Aliwa lawari inarap na saray salik” (2)

  • “Inagew-agew ak a nagogonigon” (14)

  • ‘Anggad linmoob ak ed santuaryo na Dios’ (17)

  • Saray mauges et walad andanglel a pasen (18)

  • Say iyasingger ed Dios et maabig (28)

Kansion nen Asaf.+ 73  Say Dios et maomaong ed Israel, diad saramay malinis so puso ra.+   Et siak, aliwa lawari inarap na saray salik;Ngalngali ak nikarunyas.+   Ta akaibeg ak ed mapaatagey*Sanen anengneng koy iyaasenso na mauges.+   Ta ag-ira nanairapan sano ompapatey ira;Maksil so laman da.*+   Aliwa ran singa arum a totoo a naproproblema,+Tan aliwa ran singa arum a maniirap.+   Kanian say panagpaatagey so pinagka-kuwintas da;+Say karuksaan so pinagka-kawes da.   Say mata ra et binmibisog lapud iyaasenso* ra;Saray walad sikara et sinmobra nid samay kukugkugipen da ed puso ra.   Manmumudmora ira tan mauges iray ibabaga ra.+ Mamaong iran mangibaga na gawaen dan panaglames.+   Mansasalita ra a singano ra kaatagey na tawen,Tan saray dila ra et paspasirayew a manliliber-liber diad dalin. 10  Kanian onaasingger ed sikara iray totoo to,Tan oniinum ira ed dakdakel a danum da. 11  Ibabaga ra: “Panon a naamtaan na Dios?+ Talaga kasin walay pikakabat na Sankatagyan?” 12  Onia ray mauges a totoo, a main-inomay dan naalay labay da.+ Ag-ira ontutundan manpayaman.+ 13  Sirin, anggapoy kakanaan ya impansiansiak a malinis so pusokTan say impanguras koy limak pian ipanengneng ya anggapoy kasalanan ko.+ 14  Tan inagew-agew ak a nagogonigon;+Kinabuasan ak a didisiplinaen.+ 15  Balet no imbagak irayan bengatla,Magmaliw ak a traidor ed totoom.* 16  Sanen sinalik iyan talosan,Agonigon ak 17  Anggad sanen linmoob ak ed masanton santuaryo na Dios,Tan naamtaan koy pansumpalan da. 18  Talagan iiyan mo ra ed andanglel a pasen.+ Sikaray itutumbam pian naderal ira.+ 19  Bigbiglay inkaderal da!+ Bigbigla ran angangga, a makapasinagem so nansumpalan da! 20  Singa say kugip kabangon na sakey, O Jehova,Lingwanan* mo ra sano ombangon ka. 21  Balet maer-ermen so pusok,+Tan ansaki-sakit so naliliknak ed loob ko.* 22  Nagmaliw ak ya agmakatunongan tan andiay pakatalos;Singa ak sakey ya ayep ya andiay kalakal diad arapan mo. 23  Balet natan et lanang ta kan kaiba;Sankabembenan moy kawanan a limak.+ 24  Iwawanwan mo ak ed panamegley na simbawam,+Insan ipatnag mod siak so pabor mo.+ 25  Siopa ni nailaloan ko ed tawen? Tan likud ed sika et anggapo lay arum a pipirawaten ko diad dalin.+ 26  Nayarin onkapuy so laman ko tan say pusok,Ingen ta say Dios so biskeg na pusok* tan say nabebetangan ko ya anggad angga.+ 27  Tua a saramay onaarawi ed sika et naandi. Panganggaen* mo so amin ya agmanmamatoor ed sika.*+ 28  Balet parad siak, say iyasingger ed Dios et pankaabigan ko.+ Say Soberanon Katawan a Jehova so pansasalimbengan ko,Pian ipaamtak so amin a gawa to.+

Paimanod leksab

Odino “saray malastog.”
Odino “Matatabay eges da.”
Literal, “taba.”
Literal, “ed henerasyon na saray ananak mon lalaki.”
Literal, “Busolen.”
Literal, “ed saray batok.”
Literal, “bato na pusok.”
Literal, “Pareenen.”
Odino “amin ya onkikiwas a singa imoral a too diad panataynan dad sika.”