Salmo 101:1-8

  • Manuley ya onkikiwas a walaay integridad

    • ‘Agko konsintien so matangsit’ (5)

    • “Onnengneng ak ed saray matoor” (6)

Salmo nen David. Sakey a kansion. 101  Mangansion ak nipaakar ed matoor a panangaro tan hustisya. Kansionan ta ka na panangidayew,* O Jehova.   Onkiwas ak a makabat tan andiay pakabalawan.* Kapigan ka onlad siak? Diad loob na abung ko et manakar ak a walaay maptek a* puso.+   Agak mangiyan ed arapan ko na andi-kakanaan a bengatla. Kabusol ko ray kagagawa na saramay onsisian ed dugan dalan;+Agak balot mibiang ed sikara.   Say mauges a puso et arawrawid siak;Agko awaten* so antokaman a mauges.   Pareenen* koSo siopaman a papaugesen to ed benegan so kaabay to.+ Agko konsintienSo siopaman a walaay matangsit a mata tan malastog a puso.   Onnengneng ak ed saray matoor diad dalin,Pian makapiayam irad siak. Samay manaakar ya andiay pakabalawan* so manlingkor ed siak.   Anggapoy managpalikdo a makapanayam ed abung ko,Tan anggapoy matila a makaalagey diad arapan ko.*   Kada kabuasan et pareenen* ko so amin a marelmeng diad dalin,Pian naandi ed syudad nen Jehova so amin a manggagaway mauges.+

Paimanod leksab

Odino “Mantogtog tan mangansion ak parad sika.”
Odino “walaay integridad.”
Odino “walaay integridad na.”
Literal, “amtaen.”
Odino “Paandien.”
Odino “a walaay integridad.”
Literal, “diad arap na saray matak.”
Odino “paandien.”