Salmo 96:1-13

  • “Kansionan yo si Jehova na sakey a balon kansion”

    • Si Jehova et sankamakanepegan na dayew (4)

    • Saray dirios na totoo et andi-kakanaan (5)

    • Mandayew a say kawes yo et masanto (9)

96  Kansionan yo si Jehova na sakey a balon kansion.+ Kansionan yo si Jehova, O interon dalin!+   Kansionan yo si Jehova; idayew yoy ngaran to. Agew-agew yon iyabawag so maong a balita nipaakar ed panangiliktar to.+   Iyabawag yoy gloria to diad saray nasyon,Saray makapakelaw a gawa to diad amin a totoo.+   Si Jehova et makapanyari tan sankamakanepegan na dayew. Sikatoy makapadinayew nen say amin ni ran dirios.   Amin a dirios na saray totoo et andi-kakanaan a dirios,+Balet si Jehova so nanggawa na katawenan.+   Say katagyan* tan karlangan et walad arapan to;+Say biskeg tan karakpan et walad santuaryo to.+   Iter yod si Jehova so manepeg ed sikato, sikayo ran pamilya na saray totoo,Iter yod si Jehova so manepeg ed sikato lapud gloria tan biskeg to.+   Iter yod si Jehova so gloria a manepeg ed ngaran to;+Mangawit kayoy regalo tan la kayod saray sular na templo to.   Dakmomo* kayod si Jehova a say kawes yo et masanto;*Giwgiw kayod arapan to, O interon dalin! 10  Iyabawag yod saray nasyon: “Si Jehova et nagmaliw ya Ari!+ Say dalin et niletneg a malet, ag-itan nagalaw.* Patas so pangukom to ed* saray totoo.”+ 11  Manliket komon so katawenan, tan manggayaga komon so dalin;Onungol komon so dayat tan say amin a wadtan;+ 12  Manliket komon so kaumaan tan amin a bengatlan wadtan.+ Tan oneyag komon ed liket so amin a kiew ed takel+ 13  Diad arapan nen Jehova, ta sikatoy onsabi,*Sikatoy onsabi pian mangukom ed dalin. Ukomen toy mundo diad inkatunong+Tan saray totoo diad katooran to.+

Paimanod leksab

Odino “kagalangan.”
Odino “Mandayew.”
Odino posiblin, “lapud karakpan na inkasanto to.”
Odino “natentenyeg.”
Odino “pangidepensa tod kaso na.”
Odino “sinmabi la.”