Salmo 105:1-45

 • Saray impangipatnag nen Jehova na katooran ed totoo to

  • Sankanonot na Dios so sipanan to (8-10)

  • “Agyo didiwiten iray nilanaan ko” (15)

  • Say inaripen a si Jose et inusar na Dios (17-22)

  • Saray milagro na Dios diad Ehipto (23-36)

  • Say intaynan na Israel ed Ehipto (37-39)

  • Ninonot na Dios so sipan tod si Abraham (42)

105  Misalamat kayod si Jehova,+ tawag kayod ngaran to,Ipakabat yod totoo iray gagawaen to!+   Kansionan yo, kansionan yo na panangidayew,*Dalepdep yoy* amin a makapakelaw a gawa to.+   Ipasirayew yoy masanton ngaran to.+ Manliket komon so puso na saramay manaanap ed si Jehova.+   Anap yoy Jehova+ tan kerew kayoy biskeg to. Sikatoy naynay yon anapen.   Nonot yo ray makapakelaw a ginawa to,Saray milagron impanengneng to tan saray panangukom ya inyabawag to,+   Sikayo ran ilalak* nen Abraham a lingkor to,+Sikayo ran pinili to ya ananak nen Jacob.+   Sikato si Jehova a Dios tayo.+ Saray panangukom to et walad interon dalin.+   Sankanonot to so sipanan to ya anggad angga,+Samay insipan to,* ya anggad sanlibon henerasyon,+   Say impisipanan tod si Abraham,+Tan say sinambaan tod si Isaac,+ 10  A ginawa to bilang sakey a ganggan ed JacobTan sakey a manbayag a sipanan ed Israel, 11  A kuan to, “Iter kod sika so dalin na Canaan+Bilang tawir a nabebetangan yo.”+ 12  Imbaga to ’ya sanen daiset ni ra,+On, sanen dagdaiset ira, tan dayo ra ed satan a dalin.+ 13  Inmalis-alis irad nanduruman nasyon,Manlapud sakey a panarian anggad sananey a panarian.+ 14  Agto inabuloyan a lamesen ira na siopaman a too,+Noag ingen binano to ray arari nisengeg ed sikara,+ 15  A kuan to, “Agyo didiwiten iray nilanaan ko,Tan agkayo manggagaway mauges ed saray propetak.”+ 16  Sikatoy angidapo na eras diad dalin;+Intunda toy suplay dan tinapay.* 17  Pinauna tod sikara so sakey a lakiYa inlako bilang aripen, si Jose.+ 18  Binalor* da ray sali to na gulonggulong,+Inkadena ra so beklew to;* 19  Say salita nen Jehova so nandalisay ed sikato+Anggad panaon a tinmua imay imbaga to. 20  Say ari so angibaki na mangipaway ed sikato,+Say manuley na totoo so angibulos ed sikato. 21  Sikatoy ginawa ton katawan na sankaabungan to,A manuley ed amin a kayarian to,+ 22  Pian nawalaay pakauley ed saray* prinsipe to unong ed panliketan to*Tan pian mangibangat na karunongan ed saray mas matatken nen sikato.+ 23  Insan linmay Israel ed Ehipto,+Tan si Jacob et nanayam bilang dayo ed dalin nen Ham. 24  Pinarakel na Dios iray totoo to;+Ginawa to ran mas mabiskeg nen saray kalaban da,+ 25  A say puso ra et pinaulyan ton manguman pian busolen so totoo to,Pian manggaway pakana sumpad saray lingkor to.+ 26  Imbaki toy Moises a lingkor to,+Tan si Aaron+ a pinili to. 27  Diad limog da et ginawa ray tanda to,Saray milagro to diad dalin nen Ham.+ 28  Sikatoy angibaki na kabilungetan, kanian binmilunget so dalin;+Agda sinumlang iray salita to. 29  Pinagmaliw ton dala iray danum daTan pinapatey to ray sira da.+ 30  Dinmakerakel so patang ed dalin da,+Anggan diad saray kuarto na ari. 31  Imbaki to ray mangetket ya apangat pian onatakiTan saray ageyet* diad amin a sakop da.+ 32  Say uran da et pinagmaliw ton uran a kristalTan angibaki na kirmat* diad dalin da.+ 33  Pinapatey to ray kaubasan tan saray kiew da ya igosTan dinederal to ray kiew diad sakop da. 34  Imbaga to a nepeg ya onataki iray duron,Saray agni nampayak a duron ya agnabilang.+ 35  Inupot da so amin a tanaman diad dalin da,Tan inupot da so bunga na dalin. 36  Insan pinapatey toy kada panguloan diad dalin da,+Say gapoan na pakayari ran manilalak. 37  Impaway to ray totoo to a walay awit dan pilak tan balitok;+Tan anggapoy siopaman ed limog na saray tribu to so atumba. 38  Nanliket so Ehipto sanen tinmaynan ira,Ta sikaray tinmakot ed Israel.*+ 39  Sikatoy angibuskag na lurem a pinagkasanib da+ Tan inikdan to ra na apoy a pinagkasilew da diad labi.+ 40  Kinmerew ira, tan inikdan to ra na pugo;+Naynay to ran pepeselen na tinapay a nanlapud tawen.+ 41  Binetag to so bato, tan inmagus so danum;+Singa iratan ilog ya inmagus ed desierto.+ 42  Ta ninonot to imay masanton sipan tod si Abraham a lingkor to.+ 43  Kanian impaway to ray totoo to a manlikliket ira,+Saray pinili to, a maneyag irad liket. 44  Inter tod sikara iray dalin na saray nasyon;+Tinawir da so bungay nansagpotan na arum a totoo,+ 45  Pian tumboken da ray totontonen to+Tan sumpalen da ray ganggan to. Idayew yoy Jah!*

Paimanod leksab

Odino “mantogtog tan mangansion kayo parad sikato.”
Odino posiblin, “Itongtong yoy nipaakar ed.”
Odino “kailalakan.” Literal, “bini.”
Literal, “Samay salitan ingganggan to.”
Literal, “Pinuputer toy kada baston parad tinapay.” Posiblin manutukoy ed saray baston a pangisasabitan na tinapay.
Literal, “Pinairap.”
Odino “Inkadena ra so kamarerwa to.”
Literal, “Pian baloren iray.”
Odino “unong ed panlabayan na kamarerwa to.”
Sakey iyan klase na melag ya insekto diad Ehipto, a kaparpara na ageyet.
Odino “mandarlang iran apoy.”
Literal, “sikara.”
Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.