Salmo 110:1-7

  • Ari tan saserdote a singa si Melquisedec

    • “Manuley ka ed pegley na kakabusol mo” (2)

    • Saray mabulos a kalangweran et singa ra linaew (3)

Salmo nen David. Sakey a kansion. 110  Imbaga nen Jehova ed Katawan ko: “Yurong ka ed nikawanan ko+Anggad iyan ko ray kakabusol mo a toonan na saray salim.”+   Manlapud Sion et iyunat nen Jehova so setro na pakayarim, a kuan to: “La ka, manuley ka ed pegley na kakabusol mo.”+   Saray totoom et mabulbulos dan iyapay so inkasikara diad agew a milaban so armadam.* Diad makapadinayew a kasantosan,Sakey ya ulop na saray kalangweran a lalaki so onsusuportad sika, a singa ra linaew ed palbangon.   Si Jehova et nansamba, tan agmanguman so nonot to:* “Sakey kan saserdote ed andi-anggaan+A mipadpara ed si Melquisedec!”+   Si Jehova et ompasen ed nikawanan mo;+Deralen to ray arari diad agew na sanok to.+   Ipaakseb toy panangukom sumpad* saray nasyon;+Panoen to so dalin na saray bangkay.+ Deralen to so lider* na maawa-awang a dalin.*   Diad dalan et sikatoy* oninum ed kulos. Kanian itangwa to so ulo to.

Paimanod leksab

Odino “diad agew ya akaparaan lan milaban so armadam.”
Odino “agto pagbabawian.”
Odino “ed limog na.”
Literal, “ulo.”
Odino “interon dalin.”
Ontutukoy ed “Katawan ko” diad bersikulo 1.