Salmo 34:1-22

  • Ililiktar nen Jehova iray lingkor to

    • “Igloria tayon amin so ngaran to” (3)

    • Mamoprotekta so anghel nen Jehova (7)

    • “Tawayan yo tan nengneng yo a si Jehova et maong”(8)

    • ‘Anggapo ed saray pukel to so aputer’ (20)

Salmo nen David, sanen nantapis-tapisan+ ed arap nen Abimelec, ya amataynan ed sikato, kanian inmalis. א [Aleph] 34  Idayew koy Jehova diad amin a panaon;Agak ontundan mangidayew ed sikato. ב [Beth]   Ipasirayew ko* so nipaakar ed si Jehova;+Saray mauyamo et ondengel tan manliket. ג [Gimel]   Itandoro tayo si Jehova;+Igloria tayon amin so ngaran to. ד [Daleth]   Tinmupleg ak ed si Jehova, tan inebatan to ak.+ Imbulos to ak ed amin a pakatatakotan ko.+ ה [He]   Saramay maniilalo ed sikato et linmigsay lupa ra;Ag-iran balot niiyan ed kababaingan. ז [Zayin]   Sayan pakaskasi et tinmawag, tan nadngel nen Jehova. Inliktar To ed amin a pakakagonigonan to.+ ח [Heth]   Say anghel nen Jehova et babantayan to iramay* ontatakot ed Sikato,+Tan isasalba to ra.+ ט [Teth]   Tawayan yo tan nengneng yo a si Jehova et maong;+Maliket so toon pasasalimbengan ed sikato. י [Yod]   Takotan yo si Jehova, amin yo a masanton totoo to,Ta ag-onkukulang na antokaman iramay ontatakot ed sikato.+ כ [Kaph] 10  Anggan saray mabiskeg tan malangwer a leon et nanaerasan;Balet saramay manaanap ed si Jehova et ag-onkulang na antokaman a maabig.+ ל [Lamed] 11  Gali dia, ananak ko, dengel kayod siak;Ibangat ta kayon ontakot ed si Jehova.+ מ [Mem] 12  Siopa ed sikayo so naliliketan ed bilayTan labalabay ton nanengneng so dakel a makapaliket ya agew?+ נ [Nun] 13  Pokpokan mo sirin so dilam ed pansalita na mauges,+Tan say bibil mo ed pansalita na panamalikdo.+ ס [Samekh] 14  Ipulisay mo so kaugsan tan gawam so kamaongan;+Anap moy kareenan tan panggunaetan mon mansiansia itan.+ ע [Ayin] 15  Saray mata nen Jehova et onnenengneng ed saray matunong,+Tan saray layag to et ondedengel ed ikekerew day tulong.+ פ [Pe] 16  Balet si Jehova et onsusumpad saramay manggagawa na mauges,Pian naandi ed dalin so amin a pakanodnonotan ed sikara.+ צ [Tsade] 17  Saray matunong et tinmawag, tan nadngel nen Jehova,+Inliktar to ra ed amin a pakakagonigonan da.+ ק [Qoph] 18  Si Jehova et asingger ed samay asugatay puso to;+Ililiktar to iramay nagogonigon so espiritu ra.*+ ר [Resh] 19  Dakel so pakakairapan na matunong,+Balet sikatoy isasalba nen Jehova ed saratan ya amin.+ ש [Shin] 20  Proprotektaan Toy amin a pukel to;Anggapoy anggan sakey ed saratan so aputer.+ ת [Taw] 21  Say mauges et ompatey ed desyang;Saramay mamubusol ed matunong et nadusa. 22  Dodondonen nen Jehova so bilay* na saray lingkor to;Anggapoy nadusa ed saramay pasasalimbengan ed sikato.+

Paimanod leksab

Odino “na kamarerwak.”
Odino “et mankakampo ed kaliberliber na saramay.”
Odino “nadidismaya.”
Odino “kamarerwa.”