Salmo 60:1-12

  • Tataloen na Dios iray kalaban

    • Agnailaloan so panangiliktar na too (11)

    • “Say Dios so mangiter ed sikami na pakayari” (12)

Parad direktor; diad “Say Lirio a Managpanonot.” Miktam.* Salmo nen David. Parad panagbangat. Sanen sikatoy akilaban ed saray taga Aram-naharaim tan Aram-Zoba, tan sanen pinmawil si Joab tan pinatey toy 12,000 Edomita diad Lawak na Asin.+ 60  O Dios, impulisay mo kami; dineral mo ray pandepensa mi.+ Sinmanok kad sikami; balet natan, awat mo kami lamet komon!   Niyegyeg moy dalin; pinalengat mo. Apiger mo ray deral to, ta nagegeray la.   Pinaulyan mon manirap so totoom. Pinainum mo kami alak kanian mantugingging kami.+   Ikdan mo* na sinyales iramay ontatakot ed sikaPian ombatik ira tan nalikiran day pana. (Selah)   Iliktar mo kami komon ed panamegley na kawanan a limam tan ebatan mo kami,Pian nisalba iray inad-arom.+   Diad inkasanto* na Dios et sikatoy nansalita: “Manliket ak, ipatawir koy Siquem,+Tan iyapag-apag koy Lawak* na Sucot.+   Kien ko so Gilead, ontan met so Manases,+Tan say Efraim so hilmit* parad ulok;Say Juda so setrok.*+   Say Moab so palangganan panag-urasan ko.+ Ibantak koy sandalyas ko ed Edom.+ Oneyag ak lapud tinalok so Filistia.”+   Siopay mangiyakar ed siak diad akubkob* a syudad? Siopay mangitonton ed siak ya anggad Edom?+ 10  Agta sika, O Dios, ya angipulisay ed sikami,Say Dios mi ya agla miuulop ed saray armada mi?+ 11  Tulongan mo kami pad pakakagonigon mi,Ta agnailaloan so panangiliktar na too.+ 12  Say Dios so mangiter ed sikami na pakayari,+Tan gatin-gatinan to ray kalaban mi.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino posiblin, “Inikdan mo.”
Odino posiblin, “Diad masanton pasen.”
Odino “Abeban Patar.”
Literal, “panagsalimbengan.”
Tutukoyen na Hebreon salita so andukey a baston a mangisisimbolo ed kanepegan na manuley a mangiganggan.
Odino posiblin, “apadiran.”