Salmo 39:1-13

  • Say kinatikey na bilay

    • Say too et singa labat ingas (5, 11)

    • “Agmo komon ibabaliwala iray luak” (12)

Parad direktor; diad Jedutun.*+ Kansion nen David. 39  Inkuan ko: “Alwaran koy kagagawakPian napaliisan koy mankasalanan ed panamegley na dilak.+Alwaran koy sangik, a balungosan ko,+Sano walad arapan ko so siopaman a mauges.”   Agak inmesel tan nampareen ak;+Agak nansalita na anggan nipaakar ed kamaongan,Balet pinasyay* sakit ya aliknak.   Nginmalab* so pusok. Legan ak a mannononot,* mandarlang so apoy ed loob ko. Kanian nansalita ak:   “O Jehova, tulongan mo ak pan naamtaan no antoy panampotan na bilay ko,Tan no panon karakel iray agew ko,+Pian naamtaan ko so kinatikey na bilay ko.   Saray agew ko et ginawam a dagdaiset;+Tan say karukey na bilay ko et singa anggapo ed pakanengneng mo.+ Balang too, anggano ompatnag a maligen, et singa labat ingas.+ (Selah)   Balang too et onaalis-alis a singa anino. Anggapoy kakanaan na pantatalikarkar* to. Sikatoy mantitipon na kayamanan ya agto amta no siopay minabang ed satan.+   Anto sirin so nailaloan ko, O Jehova? Sika labat so ilalok.   Iliktar mo ak pad amin a kasalanan ko.+ Agmo aabuloyan a melmelagen ak na samay makulangkulang.   Agak la inmesel;Agko nabiswat so sangik,+Lapud amtak a sikay nanlapuan na saya.+ 10  Ekal mo pad siak so indapom a salot. Makapkapuy ak la lapud kakabilen ak na limam. 11  Ipepetek moy too diad panudusam ed sikato lapud lingo to;+Uupoten mo ray bengatlan papablien to a singa panguupot na bigis.On, balang too et singa labat ingas.+ (Selah) 12  O Jehova, dengel mo pay pikakasik,Imanom pay ikekerew koy tulong.+ Agmo komon ibabaliwala iray luak. Ta diad sika et sakey ak labat a dayon miaayam,+Sakey a managbiahen ondadalan,* singa saray amin ya inmuunan atateng ko.+ 13  Agmo ak pa nenengnengen na ansakisakit pian naliketan akAntis ak ya ompatey tan naandi la.”

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “linmoor so.”
Literal, “Pinmetang.”
Odino “ya oniingas na aralem.”
Literal, “paniingal.”
Odino “Sakey a miaayam.”