Salmo 14:1-7

  • Deneskribe so makulangkulang

    • “Anggapo ’tay Jehova” (1)

    • “Anggapoy manggagawa na maong” (3)

Parad direktor. Salmo nen David. 14  Samay makulangkulang* et ibabaga tod inkasikato: “Anggapo ’tay Jehova.”+ Mauges so kakikiwas da, tan makapadimlay kagagawa ra;Anggapoy manggagawa na maong.+   Balet si Jehova et uusdongan to manlapud tawen iray ananak na totooPian nengnengen to no walay siopaman a makatalos, no walay siopaman a manaanap ed si Jehova.+   Sinmian iran amin;+Parepareho ran mauges. Anggapoy manggagawa na maong,Anggapo anggan sakey.   Anggapo ta ed saramay manggagaway mauges so makatalos? Aakmonen da ray totook a singa ra mamangan na tinapay.Ag-ira ontatawag ed si Jehova.   Balet makalikna ray pinasyan takot,+Ta si Jehova et walad henerasyon na saray matunong.   Sikayo ran manggagaway mauges et labay yon amperen iray plano na samay pakaskasi,Balet si Jehova so pansasalimbengan to.+   O komon ta manlapud Sion so kililiktar na Israel!+ Sano ipawil nen Jehova iray narel a totoo to,Manggayagay Jacob, manliket so Israel.

Paimanod leksab

Odino “andiay kalakal.”