Salmo 146:1-10

  • Manmatalek ed Dios, aliwan diad totoo

    • Naaandi so nonot na too diad ipapatey (4)

    • Iyaatagey na Dios iramay nipaabeba (8)

146  Idayew yoy Jah!*+ Idayew ko* si Jehova.+   Idayew koy Jehova legay bilay ko. Kansionan ko na panangidayew so* Dios ko legan a mabilay ak.   Agkayo manmamatalek ed saray prinsipe*Odino diad anak na too, ya agmakapangiliktar.+   Say espiritu* to et ompapaway, sikatoy ompapawil ed dalin;+Diad satan a mismon agew et naandi so nonot to.+   Maliket so too a say Dios nen Jacob so mananulong to,+A say ilalo to et walad si Jehova a Dios to,+   Say Dios a nanggawa na tawen tan dalin,Say dayat, tan amin a wadtan,+Samay lawas a mansiasiansian matoor,+   Samay mangipapaseguroy hustisya ed saramay nalalames,Samay mangiiter na naakan ed narasan.+ Si Jehova et ibubulos to iray priso.*+   Lulukasan nen Jehova iray mata na bulag;+Iyaatagey nen Jehova iramay nipaabeba;+Inad-aro nen Jehova imay matunong.   Proprotektaan nen Jehova iray dayon miaayam;Susuportaan to so ugaw ya ulilad ama tan balon bii,+Balet aamperen to ray plano na mauges.*+ 10  Si Jehova so Ari ya anggad angga,+O Sion, say Dios mo et manari ed amin a henerasyon. Idayew yoy Jah!*

Paimanod leksab

Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Odino “na kamarerwak.”
Odino “Mantogtog tan mangansion ak parad.”
Odino “saray gagalangen a totoo.”
Odino “linawa.”
Literal, “iray abalor.”
Odino “pipikeweten to so dalan na mauges.”
Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.