Salmo 147:1-20

  • Pangirayew ed saray kimey na Dios a pakapatnagay aro tan pakapanyari to

    • Papaabigen to ray asakitan so puso ra (3)

    • Amin a bitewen et tatawagen tod ngaran (4)

    • Ibabaki toy niebe a singa abel (16)

147  Idayew yoy Jah!* Maabig so mangansion na panangidayew ed* Dios tayo;Agaylan makapaliket tan manepeg so pangidayew ed sikato!+   Ipapaalagey nen Jehova so Jerusalem;+Titiponen to ray nitaytayak a totoo na Israel.+   Papaabigen to iramay asakitan so puso ra;Bebedberan to iray sugat da.   Bibilangen to ray bitewen;Amin da et tatawagen tod ngaran.+   Say Katawan tayo et agnaparaan tan mabiskeg ed pakayari;+Agnasukat so pakatalos to.+   Iyaatagey nen Jehova so mauyamo,+Balet ibabalsak tod dalin so mauges.   Kansionan yo na pisasalamat si Jehova;Kansionan yo na panangidayew so Dios tayo, a bansagan yoy arpa,   Samay manasanib ed katawenan diad panamegley na saray lurem,Samay mangiiter na uran ed dalin,+Samay mamapatubo na dika+ ed saray palandey.   Iikdan to na naakan iray ayayep,+Tan saray sibong na wawak ya onkekerew na naakan.+ 10  Agto panliliketan so biskeg na kabayo;+Tan agto pandinayewan iray mabiskeg a bikking na too.+ 11  Noagta naliliketan si Jehova ed saramay ontatakot ed sikato,+Diad saramay manaalagar ed matoor a panangaro to.+ 12  O Jerusalem, igloriam si Jehova. O Sion, idayew moy Dios mo. 13  Gagawaen ton malet iray balewet na puerta na syudad mo;Bebendisyonan to ray ananak mon lalaki. 14  Papawalaen toy kareenan ed sakop mo;+Pepeselen to ka na sankaabigan a trigo.+ 15  Ibabaki toy ganggan to diad dalin;Mapmaples ya onsasabi ditan so salita to. 16  Ibabaki toy niebe a singa abel a gawad bagoy karnero;+Itatayak ton singa dapol iray kinmigtel a linaew.+ 17  Ipepelag ton singa mekmek na tinapay iray uran a kristal.*+ Siopay makaanos ed betel a papawalaen to?+ 18  Ibabaki toy salita to, tan natutunaw iratan. Pasisiplogen toy dagem to,+ tan onaagus iray danum. 19  Iyaabawag toy salita to ed Jacob,Saray pananontonan to tan saray panangukom to ed Israel.+ 20  Agto itan ginawa ed arum a nasyon;+Anggapoy amta ra ed saray panangukom to. Idayew yoy Jah!*+

Paimanod leksab

Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Odino “mantogtog tan mangansion parad.”
Odino “yelo.”
Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.