Salmo 15:1-5

  • Siopay nayarin magmaliw a sangkaili ed tolda nen Jehova?

    • Sikatoy mansasalita na katuaan manlapud puso to (2)

    • Agto dederalan so arum (3)

    • Totooren to ray sipan to anggano pakairapan to (4)

Kansion nen David. 15  O Jehova, siopay nayarin magmaliw a sangkailim ed toldam? Siopay nayarin manayam ed masanton palandey mo?+   Samay manaakar ya andiay pakabalawan,*+Manggagawa na duga+Tan mansasalita na katuaan manlapud puso to.+   Agto uusarey dila to pian deralan so arum,+Agmanggagaway mauges ed kapara ton too,+Tan agto dederalan* so kakaaro to.+   Ipupulisay toy siopaman a karimdimla,+Balet papagalangan to iramay ontatakot ed si Jehova. Agto bebenegan so sipan* to, anggano pakairapan to itan.+   Agto ipapautang a walay tubo so kuarta to,+Tan agmangaawat na pasuksok sumpad andiay kasalanan.+ Siopaman a manggagawa ed sarayan bengatla et agbalot nagalaw.*+

Paimanod leksab

Odino “walaan na integridad.”
Odino “iiyan ed kababaingan.”
Literal, “sinambaan.”
Odino “agbalot natugingging (natentenyeg).”