Salmo 50:1-23

  • Say Dios so manguukom diad baetan na matoor tan mauges

    • Say sipanan na Dios diad panamegley na bagat (5)

    • “Say Dios a mismo so Ukom” (6)

    • Amin ya ayayep et kayarian na Dios (10, 11)

    • Imparungtal na Dios iray mauges (16-21)

Kansion nen Asaf.+ 50  Si Jehova, say Dios na saray dirios,*+ et nansalita;Tatawagen toy dalinManlapud bubutayan na agew ya anggad seselekan to.*   Manlapud Sion, a nagnap ed inkarakep,+ et onsisinag so Dios.   Say Dios tayo et onsabi tan agbalot manpareen.+ Diad arapan to et walay apoy a manguupot,+Tan diad paliber to et walay makmaksil a bagyo.+   Tatawagen toy katawenan tan say dalin,+Pian mangukom ed totoo to:+   “Tipon yod arapan ko iray matoor ed siak,Saramay misisipanan ed siak diad panamegley na bagat.”+   Iyaabawag na katawenan so inkatunong to,Ta say Dios a mismo so Ukom.+ (Selah)   “Dengel kayo, O totook, ta mansalita ak;Mantestigo ak sumpad sika, Israel.+Siak so Dios, say Dios mo.+   Babanoen ta ka, aliwan lapud saray bagat mo,Odino lapud saray interon apay mon popoolan a naynay a walad arapan ko.+   Agko kaukolan so mangalay kalakian a baka diad kuwadram,Odino saray kanding* diad saray pukokan mo.+ 10  Ta amin ya atap ya ayep ed katakelan et kayarian ko,+Anggan saray ayep ed nilibon kapalandeyan. 11  Amtak ya amin iray manok ed kapalandeyan;+Saray agnabilang ya ayayep ed uma et kayarian ko. 12  No bilang ta naerasan ak, agko la ibagad sika,Ta kayarian ko so mabunan dalin tan amin a wadtan.+ 13  Mangan ak kasi na laman na kalakian a bakaTan oninum ak na dala na saray kanding?+ 14  Mangiyapay ka na pisasalamat bilang bagat mod Dios,+Tan toor mo ray sipan mo ed Sankatagyan;+ 15  Tawag kad siak diad panaoy gonigon.+ Iliktar ta ka, tan igloriam ak.”+ 16  Balet ibaga na Dios diad samay mauges:“Antoy kanepegan mon isalaysay iray totontonen ko+Odino salitaen so nipaakar ed sipanan ko?+ 17  Ta kabusol moy disiplina,*Tan naynay mon bebenegan iray salitak.*+ 18  Kapagno makanengneng kay matakew, aabobonan mo,*+Tan lanang kan miuulop ed saray mikakalugoran. 19  Uusaren moy sangim pian ikayat so mauges,Tan akapeket ed dilam so panagpalikdo.+ 20  Papaugesen moy mismon agim;+Ibabagbagam iray lingo na* anak na mismon inam. 21  Sanen ginawam iraya, agak inmesel,Kanian inisip mon magmaliw ak a singa sika. Balet natan et ipetek ta ka,Tan ibagak so kasok sumpad sika.+ 22  Nonot mo pa ’ya, sika a mangililingwan ed Dios,+Pian agta ka deralen tan anggapoy mangiliktar ed sika. 23  Samay mangiyaapay na pisasalamat bilang bagat to et mangiglogloria ed siak,+Tan samay ontutumbok ed niganan dalanEt ipanengneng kod sikatoy panangiliktar ko.”+

Paimanod leksab

Odino “Say Makapanyari a Dios, si Jehova.”
Odino “Manlapud bukig ya anggad sagur.”
Literal, “saray kalakian a kanding.”
Odino “panangibangat.”
Literal, “ibabantak iray salitak ed benegan mo.”
Odino posiblin, “mimila kad sikato.”
Odino “Papabandayen moy.”