Salmo 68:1-35

 • ‘Nitaytayak komon iray kalaban na Dios’

  • “Ama na saray ulila” (5)

  • Say Dios et mangiiter na ayaman ed maermen (6)

  • Iyaabawag na bibii so maong a balita (11)

  • Regalo a lalaki (18)

  • ‘Inagew-agew a sasakbaten nen Jehova iray awit tayo’ (19)

Parad direktor. Salmo nen David. Sakey a kansion. 68  Onalagey komon so Dios, nitaytayak komon iray kalaban to,Tan ombatik komon manlapud arapan to iramay mamubusol ed sikato.+   No panon so pangipapalir na dagem ed asewek, ontan komon so pamataynan mod sikara;No panon a natutunaw so sebo ed apoy,Naandi met komon so mauges ed arapan na Dios.+   Balet manliket komon so matunong;+Komon ta manggayaga ran maong ed arapan na Dios;Onlukso ra komon lapud panlikliket.   Kansionan yo so Dios; kansionan yo na panangidayew so* ngaran to.+ Kansionan yo imay ondadalan ed saray desierto.* Jah* so ngaran to!+ Manliket kayo ed arapan to!   Say Dios a walad masanton ayaman toEt ama na saray ulila tan managprotekta* na saray balon bibii.+   Say Dios et iikdan toy abung a panayaman iramay manbukbukor;+Ibubulos to ray priso tan papaaligwasen to ra.+ Balet samay benger* et manayam ed amagaan a dalin.+   O Dios, sanen intonton moy* totoom,+Sanen nanakar ka ed desierto, (Selah)   Yinmegyeg so dalin;+Angipelag na uran* so tawen nisengeg ed Dios;Yinmegyeg so Palandey Sinai nisengeg ed Dios, say Dios na Israel.+   Pinauran moy maksil, O Dios;Pinakasil mo lamet so naknaksawan a totoom.* 10  Nanayam irad saray toldam;+Lapud kamaongan mo, O Dios, et imparaanan moy mairap-bilay. 11  Si Jehova so mangiiter na ganggan;Saray bibiin mangiyaabawag na maong a balita et baleg ya armada.+ 12  Saray arari na saray armada et binmatik,+ on, binmatik ira! Samay biin tinmilak ed abung et walay apag tod samsam.+ 13  Sikayo ran lalaki, anggano ondudukol kayo ed kawalaan na saray apoy ed kampo,*Makala kayo ditan na malapati a saray payak to et pilak,Tan saray bago to et maabig a klase na* balitok. 14  Sanen intaytayak na Makapanyarin-amin iray arari ditan,+Inmuran na niebe ed Zalmon.* 15  Say palandey na Basan+ et palandey na Dios;*Say palandey na Basan et atagtagey a palandey. 16  Sikayo ran atataragey a palandey, akin et makakaibeg kayoEd palandey a pinili na Dios* a panayaman to?+ Si Jehova et manayam ditan ya anggad angga.+ 17  Saray pan-guerra a karwahe na Dios et samplon libolibo, salanti, nilibon libolibo.+ Manlapud Sinai, si Jehova et linma ed masanton pasen.+ 18  Sinmegep ka ed tagey;+Angawit ka na saray narel;Ginawam iran regalo a lalaki,+On, anggan saramay anawet so ulo ra,+ pian manayam ka ed limog da, O Jehova* a Dios. 19  Narayew komon si Jehova, ya inagew-agew a manasakbat ed saray awit tayo,+Say tuan Dios na kilalaban tayo. (Selah) 20  Say tuan Dios et sakey a Dios a mangililiktar ed sikatayo;+Tan si Jehova a Soberanon Katawan so mangisasalba manlapud ipapatey.+ 21  On, betagen na Dios iray ulo na saray kalaban to,Say lapis-lapis na ulo na siopaman a mantutultuloy ed pankakasalanan to.+ 22  Inkuan nen Jehova: “Ipawil ko ra manlapud Basan;+Ipawil ko ra manlapud kaaralman na dayat, 23  Pian naurasan so sali yo ed dala+Tan nadildilan na saray aso yo so dala na kakabusol.” 24  Nanenengneng da ray parada na impanalom, O Dios,Saray parada na Dios ko, say Arik, paonlad masanton pasen.+ 25  Walad unaan iray managkansion, tan manumtumbok iray mantotogtog na saray nandeles ya instrumento;+Diad baetan da et wala ray kalangweran a bibiin mantotogtog na saray tamburin.+ 26  Idayew yoy Dios diad saray nantitipon a totoo;*Idayew yoy Jehova, sikayo ran nanlapud Subol na Israel.+ 27  Diman, si Benjamin+ a sankayugtanan so manasakop* ed sikara,Ontan met iray prinsipe na Juda kaiba iray maingal a totoo ra,Saray prinsipe na Zebulon, saray prinsipe na Neftali. 28  Ingganggan na Dios mo a magmaliw kan mabiskeg. Ipatnag moy biskeg mo, O Dios, sika a kinmiwas parad sikami.+ 29  Nisengeg ed templom a walad Jerusalem,+Saray arari et mangawit na regalo ed sika.+ 30  Paamom iray atap ya ayayep a walad silong na saray tanubong,Say pulok na saray toro+ tan saray kilaw da,Anggad saray totoo et ondakmomo tan mangawit na* saray pilak. Balet pansisianen to ray totoon labalabay day guerra. 31  Saray kagawaan a gansa et ipaway* ed Ehipto;+Say Cus* et mangganat a mangiter na saray regalo ed Dios. 32  O sikayo ran panarian ed dalin, kansionan yo so Dios,+Kansionan yo na panangidayew* si Jehova, (Selah) 33  Samay akalugan ed abaybayag lan tawen na saray katawenan.+ Sikatoy manpapakarol ed panamegley na boses to, say maksil a boses to. 34  Bidbir yoy inkabiskeg na Dios.+ Say atagey a pakauley to et walad Israel,Tan say biskeg to et walad tawen.* 35  Say Dios et makapadinayew legan ya ompapaway ed masanton santuaryo to.*+ Sikato so Dios na Israel,A mangiiter na biskeg tan pakayari ed totoo.+ Narayew komon so Dios.

Paimanod leksab

Odino “mantogtog tan mangansion kayo parad.”
Odino posiblin, “onlulugan ed saray lurem.”
Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Literal, “ukom.”
Odino “rebelyoso.”
Literal, “linma kad unaan na.”
Literal, “Tinmerter.”
Literal, “so tawir mo.”
Odino posiblin, “saray pukokan na karnero.”
Odino “et duyawan a birdin.”
Odino “Singa inmuran na niebe ed Zalmon.”
Odino “makapadinayew a palandey.”
Odino “pipirawaten na Dios.” Salanti, say Palandey Sion.
Literal, “Jah.”
Literal, “diad saray pantitipon.”
Odino “manuuley.”
Odino posiblin, “et mangigatin-gatin ed.”
Odino posiblin, “Saray embahador et ompaway.”
Odino “Etiopia.”
Odino “Mantogtog tan mangansion kayo parad.”
Literal, “saray lurem.”
Literal, “santuaryom.”