Salmo 40:1-17

  • Pisasalamat ed agnaparaan a Dios

    • Saray kimey na Dios et agnisalaysay ed karakel (5)

    • Saray bagat et aliwan sankaimportantian ed Dios (6)

    • ‘Say panggaway linawam so panliliketan ko’ (8)

Parad direktor. Salmo nen David. Sakey a kansion. 40  Masimsimoon ak a nanilalo* ed si Jehova,Tan inkiling tod siak so layag to* tan dinengel to so ikekerew koy tulong.+   Inagwat to ak ed manungol a bobon,Manlapud andanglel a pitek. Tan pinaalagey to ak ed tapew na baleg a bato;Pinaakar to ak ed maligen a pasen.   Inyan to met ed sangik so sakey a balon kansion,+Say kansion parad panangidayew ed Dios tayo. Dakel so onnengneng a mandinayewTan manmatalek ed si Jehova.   Maliket so toon manmamatalek ed si JehovaTan agmaniilalo ed samay rebelyoso odino ed saray managpalikdo.*   Agaylay karakel na ginawam,O Jehova a Dios ko,Saray makapakelaw a kimey mo tan saray nononoten mo nipaakar ed sikami.+ Anggapoy makapipara ed sika;+No salien kon ibaga tan itongtong iratan,Agaylay karakel da ya agko nisalaysay ya amin!+   Agmo pinirawat* so bagat tan apay,+Balet nilukasan mo ray layag ko pian ondengel ed sika.+ Agka kinmerew na saray apay a popoolan tan apay parad kasalanan.+   Diad satan et inkuan ko: “Wadia ak. Diad lukot* et nisulat iya nipaakar ed siak.+   Say panggaway linawam, O Dios ko, so panliliketan* ko,+Tan say ganggan mo et walad pusok.+   Say maong a balita na inkatunong et iyaabawag ko ed baleg a kongregasyon.+ Agko popokpokan so bibil ko,+Amtam itan, O Jehova. 10  Agko pupukoken ed pusok so inkatunong mo. Iyaabawag koy katooran tan panangiliktar mo. Agko iyaamot ed baleg a kongregasyon so matoor a panangarom tan say katuaan mo.”+ 11  O Jehova, agmo isisiblet ed siak so panangasim.Komon ta naynay ak a salimbengan na matoor a panangarom tan say katuaan mo.+ 12  Saray kairapan ya akapaliber ed siak et agnabilang ed karakel.+ Amayamay so lingok ya ontatabon ed siak kanian agko la nanengneng so dalan ko;+Mas dakel iratan nen saray buek ko,Tan nakalan ak na biskeg na linawa. 13  O Jehova, komon ta mabulbulos kan mangiliktar ed siak.+O Jehova, tulongan mo ak pan tampol.+ 14  Komon ta amin iramay malabay a mamatey ed siak*Et nabaingan tan napabanday. Komon ta saramay panliliketan day paniirap koEt onatras lapud kababaingan. 15  Komon ta saramay manmumudmora ed siak Et nabigla lapud nabaingan ira. 16  Balet komon ta saramay manaanap ed sika+Et manliket tan manggayaga lapud sika.+ Komon ta saramay mamapabli ed saray panangiliktar mo et naynay dan ibaga: “Nitandoro komon si Jehova.”+ 17  Balet anggapoy pakayarik tan pakaskasi ak;Komon ta imanoen ak nen Jehova. Sika so mananulong ko tan say manangiliktar ko;+O Dios ko, agka komon manpapaleen.+

Paimanod leksab

Odino “Maan-anos ak a nanalagar.”
Odino “yinmuko pian dengelen to ak.”
Odino “saray matitila.”
Odino “nanliketan.”
Literal, “lukot na libro.”
Odino “pirawat.”
Odino “iramay manaanap ed kamarerwak.”