Salmo 51:1-19

  • Pikakasi na sakey a magbabawi

    • Makasalanan manlapu la nen innginew (5)

    • “Dalisay mo ak komon manlapud kasalanan ko” (7)

    • “Gawam pan malinis so pusok” (10)

    • Say puson asugatan et makapaliket ed Dios (17)

Parad direktor. Kansion nen David, sanen si Natan a propeta et linmad si David kayari ton inakdolan si Bat-sheba.+ 51  Kasian mo ak pa, O Dios, unong ed matoor a panangarom.+Bural mo pa ray impakasumlang ko unong ed baleg a panangasim.+   Urasan mo ak pa ed kalilingoan ko,+Tan linisan mo ak ed kasalanan ko.+   Ta amtak iray impakasumlang ko,Tan say kasalanan ko et naynay a walad arapan ko.*+   Sika so manuna a* nankasalananan ko;+Ginawak so mauges ed pakanengneng mo.+ Kanian matunong ka sano mansasalita ka,Duga ka diad panangukom mo.+   Inyanak ak a walay kalilingoan,Tan innginew ak nen inak ed kasalanan.*+   Panliliketan moy katuaan a walad puso;+Say pusok* et ibangat mo komon na tuan karunongan.   Dalisay mo ak komon manlapud kasalanan ko diad panamegley na tanaman a hisopo, pian magmaliw ak a malinis;+Urasan mo ak komon, pian magmaliw ak a mas amputi nen say niebe.+   Narengel ko komon so tanol na liket tan gayaga,Pian manliket iray pukel a pinuputer mo.+   Agka komon onnenengneng ed* saray kasalanan ko,+Tan punas* mon amin iray lingok.+ 10  Gawam pan malinis so pusok, O Dios,+Tan ikdan mo ak na sakey a balo tan mapekder ya espiritu.+ 11  Agmo ak komon ipupulisay ed arapan mo;Tan agmo eekalen ed siak so masanton espiritum. 12  Ipawil mo pad siak so liket ya aliknak sanen inliktar mo ak;+Pakiwas mo ak pan mabulos ya ontulok ed sika.* 13  Ibangat kod saray mananumlang na ganggan iray dalan mo,+Pian ompawil ed sika iray makasalanan. 14  Ipaliis mo ak pad pankasalanan ed dala,+ O Dios, say Dios a manangiliktar ko,+Pian say dilak et malikeliket a mangiyabawag ed inkatunong mo.+ 15  O Jehova, abuloyan mo ak pan mansalita,Pian niyabawag koy dayew mo.+ 16  Ta agmo labay so bagat—no labay mo komon et mangiyapay ak;+Agka naliliketan ed interon apay a popoolan.+ 17  Say bagat a makapaliket ed Dios et say nagogonigon ya espiritu;Agmo ipulisay,* O Dios, so sakey a puson asugatan tan maer-ermen.+ 18  Diad kaabigay-linawam et gawaen mo komon so maong ed Sion;Ipaalagey mo pa iray padir na Jerusalem. 19  Diad ontan et naliketan ka ed saray bagat na inkatunong,Saray bagat a popoolan tan saray interon apay;Diad ontan et niyapay ed altar mo iray kalakian a baka.+

Paimanod leksab

Odino “sankanonot ko.”
Literal, “Sika labat so.”
Odino “Tan makasalanan ak la manlapud innginew ak nen inak.”
Odino “Say peteg ya inkatook.”
Literal, “Iyamot moy lupam manlapud.”
Odino “bural.”
Literal, “Suportaan mo ak komon diad panamegley na mabulos ya espiritu.”
Odino “busolen.”