Salmo 26:1-12

  • Panakar a walaay integridad

    • “Usisam ak pa, O Jehova” (2)

    • Ipaliis ed mauges a kaulop (4, 5)

    • ‘Manakar ak ed paliber na altar na Dios’ (6)

Salmo nen David. 26  Ukom mo ak pa, O Jehova, lapud manaakar ak a walaay integridad;+Agnagiing so panmamatalek ko ed si Jehova.+   Usisam ak pa, O Jehova, tan subok mo ak;Dalisay mo pa so sankaaraleman a kanonotan ko* tan say pusok.+   Ta say matoor a panangarom et naynay a walad arapan ko,Tan manaakar ak unong ed katuaan mo.+   Agak miuulop* ed saray mapalikdon totoo,+Tan papaliisan ko iramay iyaamot day inkatoo ra.*   Kabusol koy grupo na saray mauges a totoo,+Tan agko labay so miulop* ed saray marelmeng.+   Urasan ko ray limak pian ipanengneng ya anggapoy kasalanan ko,Tan manakar ak ed paliber na altar mo, O Jehova,   Pian iparengel koy pisasalamat ko+Tan iyabawag koy amin a makapakelaw a gawam.   O Jehova, labalabay koy abung a panaayaman mo,+Say pasen a kawalaay gloriam.+   Komon ta agmo ak papaandien* a kaiba na saray makasalanan+Tan agmo aalaen so bilay ko a kaiba na saray maruksan totoo,* 10  A saray lima ra et mibibiang ed makapabaing a kagagawa,Tan say kawanan a lima ra et napno na saray pasuksok. 11  Balet siak, manakar ak a walaay integridad.Iliktar* mo ak pa tan kasian mo ak. 12  Akaalagey ak ed patar a dalin;+Idayew koy Jehova diad baleg a kongregasyon.*+

Paimanod leksab

Odino “sankaaraleman ya emosyon ko.” Literal, “iray batok.”
Literal, “miyuyurong.”
Odino “agak mililimog ed saray mansimpisimpitan.”
Literal, “miyuyurong.”
Odino “papaandien so kamarerwak.”
Odino “totoon managpaagus na dala.”
Literal, “Dondon.”
Literal, “diad saray pantitipon.”