Salmo 81:1-16

  • Sinimbawa ya ontulok

    • Agkayo mandadayew ed sananey a dios (9)

    • ‘No ondengel kayo labat komon’ (13)

Parad direktor; diad Gittith.*Salmo nen Asaf.+ 81  Eyag kayod liket tan idayew yoy Dios a biskeg tayo.+ Eyag kayod liket tan idayew yoy Dios nen Jacob.   Igapo yoy musika tan mangala kayoy tamburin,Say arpa a balibali tanol to tan say nandeles ya instrumento.   Paknol yoy tambuyog no balon bulan,+No tulaw, diad agew na piesta tayo.+   Lapud sakey itan a ganggan parad Israel,Sakey a totontonen ya inter na Dios nen Jacob.+   Inletneg to itan bilang sakey a panonot ed si Jose+ Sanen Sikatoy linma sumpad dalin na Ehipto.+Walay nadngel kon boses* ya agko kabat:   “Inekal kod takeb to so ambelat a sasakbaten to;+Nibulos iray lima to ed panag-awit na tiklis.   Tinmawag ka sanen nagogonigon ka, tan inliktar ta ka;+Inebatan ta ka manlapud lurem a mamapawalay karol.*+ Sinubok ta ka diad saray danum na Meriba.*+ (Selah)   Dengel kayo, O totook, tan mantestigo ak sumpad sikayo. O Israel, no ondengel ka labat komon ed siak.+   Diad limog yo et anggapoy naromog ya agkabat a dios,Tan agkayo ondakmomo ed sananey a dios.+ 10  Siak si Jehova a Dios yo,Samay angipaway ed sikayo diad dalin na Ehipto.+ Sangi kayon maong, tan pakanen ta kayo anggad napesel kayo.+ 11  Balet agdinmengel ed boses ko so totook;Aglabay na Israel so manpasakop ed siak.+ 12  Kanian pinaulyanan ko ran tumboken so benger a puso ra;Ginawa ra so iisipen dan duga.*+ 13  No ondengel labat komon ed siak iray totook,+No manakar labat komon so Israel ed saray dalan ko!+ 14  Taloen kon tampol iray kabusol da;Kabilen ko ray kalaban da.+ 15  Saramay mamubusol ed si Jehova et onggiwgiw ed arapan to,Tan say pansumpalan* da et anggad angga. 16  Balet sikay* pakanen to na sankaabigan a trigo+Tan peselen to ka na dilo manlapud kabatoan.”+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “lenguahe.”
Literal, “diad niyamot a pasen na karol.”
Kabaliksan toy “Pankokolkol.”
Literal, “Nanakar ira diad saray simbawa ra.”
Literal, “panaon.”
Literal, “sikatoy,” salanti, totoo na Dios.