Salmo 54:1-7

  • Pikakasi parad tulong sano walad limog na saray kalaban

    • “Say Dios so mananulong ko” (4)

Parad direktor; bansagan na nandeles iran instrumento. Maskil.* Salmo nen David, sanen linmad si Saul iray Zifita tan inkuan dad sikato: “Diad sikami so panaamotan nen David.”+ 54  O Dios, iliktar mo ak diad panamegley na ngaran mo,+Tan idepensam ak*+ diad panamegley na pakayarim.   O Dios, dengel mo pay pikakasik;+Imanom pa ray ibabalikas na sangik.   Ta saray totoon agko kabat et onsusumpad siak,Tan saray maruksan totoo et labay da ak a pateyen.*+ Agda ikabkabilangan so Dios.*+ (Selah)   Say Dios so mananulong ko;+Si Jehova et walad saramay ontutulong ed siak.*   Ibales tod saray kalaban ko+ so kaugsan da;Komon ta panganggaen* mo ra lapud inkamatoor mo.+   Mabulos ak a manbagat ed sika.+ Idayew koy ngaran mo, O Jehova, ta maabig itan.+   Ta ililiktar to ak ed amin a gonigon,+Tan nanengneng kon natalo iray kakabusol ko.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “idepensam so kanepegan ko.”
Odino “et aanapen day kamarerwak.”
Odino “Agda iiyan ed arapan da so Dios.”
Odino “kamarerwak.”
Literal, “pareenen.”