Salmo 64:1-10

  • Proteksion ed maamot a panangataki

    • “Kenaen ira na Dios” (7)

Parad direktor. Kansion nen David. 64  Dengel mo pay boses ko, O Dios, legan ak a mikakasi.+ Protektaan mo pay bilay ko ed makapataktakot ya iyaataki na kabusol.   Salimbengan mo ak pa manlapud maamot iran plano na saray marelmeng a totoo,+Manlapud grupo na saray manggagaway mauges.   Patataremen day dila ra a singa espada;Ipupuntirya dan singa pana iray makapasakit a salita ra,   Pian ikena ra manlapud maamot iran pasen diad toon anggapoy kasalanan;Sikatoy bigla ran kenaen ya anggapoy takot.   Bebembenan dan malet so mauges a getma ra;*Pantotongtongan da no panoy pangiyan dad saray patit da. Ibabaga ra: “Siopay makanengneng ed saratan?”+   Manaanap iray balon paraan na panggaway kaugsan;Maamot iran manggagawa na masilib a pakana ra;+Say nononoten na balang sakey ed puso to et agnatebek.   Balet kenaen ira na Dios;+Bigla ran nasugat na pana.   Say mismon dila ra so maneral ed sikara;+Ompeyeng so amin ya onnenengneng ed sikara.   Diad ontan et ontakot so amin a totoo,Tan ipaamta ra so ginawa na Dios,Tan natalosan da iray gagawaen to.+ 10  Say matunong et manliket ed si Jehova tan pasalimbengan ed sikato;+Amin a maptek-impanpuso et manggayaga.*

Paimanod leksab

Odino “Sasagyaten day balang sakey a manggaway mauges.”
Odino “manpasirayew.”