Salmo 79:1-13

  • Sakey a pikakasi sanen inmataki iray nasyon ed saray totoo na Dios

    • “Balbalawen kami” (4)

    • ‘Tulongan mo kami nisengeg ed ngaran mo’ (9)

    • “Bales mo pan maminpito iray kakaabay mi” (12)

Kansion nen Asaf.+ 79  O Dios, saray nasyon et nilooban day tawir mo;+Pinabanday da so masanton templom;+Ginawa ran bunton na saray geray so Jerusalem.+   Impakan da so bangkay na saray lingkor mo ed saray manok ed tawenTan say laman na saray matoor ed sika ed saray atap ya ayayep diad dalin.+   Say dala ra et inkalbo ran singa danum diad interon Jerusalem,Tan anggapo so atilak a mangiponpon ed sikara.+   Balbalawen kami na saray kakaabay mi;+Leleglemewen tan eelek-elekan kami na saray akapaliber ed sikami.   O Jehova, anggad kapigan ka manpasnok? Anggad angga?+ Anggad kapigan ondalang a singa apoy so sanok mo?+   Ikalbom pay sanok mo ed saray nasyon ya agmakapikabat ed sikaTan ed saray panarian ya ag-ontatawag ed ngaran mo.+   Ta inupot day JacobTan ginawa ran agnapanayaman so dalin to.+   Agmo komon papaebatan ed sikami iray kasalanan na inmuunan atateng mi.+ Ipatnag mo pan tampol ed sikami so panangasim,+Ta nipaabeba kami lan maong.   Tulongan mo kami, O Dios na kilalaban mi,+Nisengeg ed maglorian ngaran mo;Iliktar mo kami tan perdonam* iray kasalanan mi nisengeg ed ngaran mo.+ 10  Akin et kaukolan nin ibaga na saray nasyon: “Kawalaan na Dios da?”+ Diad pakanengneng mi et naamtaan komon na saray nasyonA say impaagus a dala na saray lingkor mo et asingil la.+ 11  Narengel mo komon so pannangis na saray apriso.+ Usar mo pay baleg a pakayarim* pian isalba* iramay asentensiaan na ipapatey.*+ 12  Bales mo pan maminpito iray kakaabay mi+Lapud saray panagkantiaw a ginawa rad sika, O Jehova.+ 13  Diad ontan, sikami ran totoom tan pulok a walad panagpastolan mo+Et pisalamatan mi ka ya anggad angga;Tan iyabawag mi dayew mo diad amin a henerasyon.+

Paimanod leksab

Literal, “sakbongan mo.”
Literal, “taklay mo.”
Odino posiblin, “ibulos.”
Literal, “iramay ananak a lalaki na ipapatey.”