Salmo 5:1-12

  • Si Jehova, say pansasalimbengan na matunong

    • Kabusol na Dios so kaugsan (4, 5)

    • ‘Itonton mo ak ed matunong a dalan mo’ (8)

Parad direktor na Nehiloth.* Kansion nen David. 5  O Jehova, dengel mo komon iray ibabagak;+Imanom komon so paneermen ko.   Dengel mo komon so ikekerew koy tulong,O Arik tan Dios ko, ta mikakasi ak ed sika.   O Jehova, diad kabuasan et narengel moy boses ko;+Diad kabuasan et ibalikas kod sikay kapagaan ko+ tan manalagar ak ed ebat mo.   Ta sakey kan Dios ya agmanliliket ed kaugsan;+Anggapoy mauges a makapiayam ed sika.+   Anggapoy malastog a makaalagey ed arapan mo. Kabusol mo so amin a manggagaway mauges;+   Deralen mo iramay mansasalitay katilaan.+ O Jehova, kabkabusol mo so totoon maruksa tan managpalikdo.*+   Balet onloob ak ed abung mo+ lapud kabaleg na ipapatnag mon matoor a panangaro;+Ondakmomo ak ed masanton templom* lapud tatakotan ta ka.+   O Jehova, itonton mo ak pa ed matunong a dalan mo lapud apaliberan ak na saray kalaban ko;Gawam pan marantal so dalan mo parad siak.+   Ta anggapoy ibabaga ran napanmatalkan;Anggapoy arum a walad puso ra noag say kaugsan;Say kulokulong da et singa lukas a lubok;Say dila ra et uusaren dad panaglarog.*+ 10  Balet kondenaen ira na Dios;Saray mismon plano ra so pakaderalan da.+ Napataynan ira komon lapud karakel na kasalanan da,Ta nanrebelde rad sika. 11  Balet amin iramay manpapasalimbeng ed sika et manliket;+Lawas iran manggayaga. Protektaan mo ra,Tan saramay mangaaro ed ngaran mo et manliket lapud sika. 12  Ta bendisyonan moy amin a matunong, O Jehova;Say panangabobon mo et manalimbeng ed sikara a singa baleg a panagsamper.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “toon managpatey tan managpalikdo.”
Odino “santuaryom.”
Odino “Manguusar iray malamuyot a dila.”