Salmo 107:1-43

 • Misalamat ed Dios lapud saray makapakelaw a ginawa to

  • Intonton to ra ed dugan dalan (7)

  • Pinenek to may napgaan tan samay narasan (9)

  • Impaway to rad bilunget (14)

  • Sikatoy angiganggan pian onabig ira (20)

  • Iyaagel to ray mairap-bilay ed panaglames (41)

(Salmo 107-150) 107  Misalamat kayod si Jehova, ta sikatoy maomaong;+Say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.+   Ontan komon so ibaga na saramay binawi* nen Jehova,Saramay binawi to ed lima* na kalaban,+   Saramay tinipon to manlapud saray bansa,+Manlapud bukig tan manlapud sagur,*Manlapud amianen tan manlapud abalaten.+   Nanliberliber ira diad kalawakan, diad desierto;Ag-ira akaromog na dalan a paonlad sakey a syudad a napanayaman da.   Naeras-erasan tan napgaan ira;Nalelemay ira* lapud kesaw.   Ontatawag irad si Jehova sano nagogonigon ira;+Insalba to ra ed mairap a kipapasen da.+   Impanakar to ra ed dugan dalan+Pian makaonla rad sakey a syudad a napanayaman da.+   Misalamat komon iray totoo ed si Jehova+ lapud matoor a panangaro toTan lapud saray makapakelaw a ginawa to parad ananak na totoo.+   Ta pinenek to so napgaan*Tan pinesel to na maong iran bengatla so narasan.*+ 10  Wala ray manaayam ed ambilbilunget a pasen,Saray prison maniirap tan akagulonggulong. 11  Ta sinumlang da so salita na Dios;Agda nirespeto so bilin na Sankatagyan.+ 12  Kanian inyabeba toy puso ra diad panamegley na irap;+Atumba ra, tan anggapoy anggan sakey a tinmulong ed sikara. 13  Kinmerew iray tulong ed si Jehova sanen nagogonigon ira;Insalba to ra ed mairap a kipapasen da. 14  Impaway to rad makapakapal a bilunget,Tan pinupultot to ray gulonggulong da.+ 15  Misalamat komon iray totoo ed si Jehova lapud matoor a panangaro to+Tan lapud saray makapakelaw a ginawa to parad ananak na totoo. 16  Ta inggegeba to ray puerta a gansaTan pinuputer to ray balewet a balatyang.+ 17  Makulangkulang ira kanian asagmak day irap+Nisengeg ed saray impakasumlang tan impakalingo ra.+ 18  Anggapo lay ganas dan mangan na* anggan anton naakan;Asingsingger la rad saray puerta na ipapatey. 19  Onkekerew iray tulong ed si Jehova sano nagogonigon ira;Isasalba to ra ed mairap a kipapasen da. 20  Sikatoy mangigaganggan tan onaabig ira,+Tan ililiktar to ra ed saray abot a kawalaan da. 21  Misalamat komon iray totoo ed si Jehova lapud matoor a panangaro toTan lapud saray makapakelaw a ginawa to parad ananak na totoo. 22  Mangiyapay ira komon na saray bagat na pisasalamat+Tan malikeliket dan iyabawag iray kimey to. 23  Saramay manbiabiahed dayat diad panamegley na barko,A mannenegosyo diad maawa-awang a dayat,+ 24  Et nanenengneng da ray kimey nen JehovaTan saray makapakelaw a gawa to diad kaaralman;+ 25  No panon a diad panamegley na salita to et onkakasil so dagem,+Ya onaatagey iray daluyon na dayat. 26  Nibubuntatok ira anggad tawen;Onlelereg ira ed kaaralman. Naeekalan iray biskeg na linawa lapud onsasabin kalamidad. 27  Diweng-diweng tan mantugingging ira a singa abuek,Tan anggapoy kakanaan na amin a dunong da.+ 28  Insan ontatawag irad si Jehova sano nagogonigon ira,+Tan isasalba to ra ed mairap a kipapasen da. 29  Patutundaen toy maksil a dagem;Ondedeen iray daluyon na dayat.+ 30  Manliliket ira sano ondedeen iratan,Tan itotonton to ra ed labalabay dan daongan. 31  Misalamat komon iray totoo ed si Jehova lapud matoor a panangaro toTan lapud saray makapakelaw a ginawa to parad ananak na totoo.+ 32  Sikatoy itandoro da komon diad limog na nantitipon a totoo,+Tan idayew da komon diad grupo* na mamatatken. 33  Saray ilog et pagmamaliwen ton desiertoTan saray subol na danum et pagmamaliwen ton amagaan a dalin,+ 34  Say mabunan dalin et pagmamaliwen ton maasin a dalin ya agnapanayaman,+Lapud kaugsan na saramay manaayam ditan. 35  Say desierto et pagmamaliwen ton maranum a pasen,Tan say amagan dalin et pagmamaliwen ton subosubol na danum.+ 36  Panaayamen to ditan iramay nanaerasan,+Pian makapangiletneg ira na syudad a napanayaman da.+ 37  Mangisisibwag ira na bini ed kaumaan tan mantatanem ira na kaubasan+A manbubunga na dakdakel.+ 38  Bebendisyonan to ra tan ondarakel iran maong;Agto aabuloyan a nabawasan iray ayayep da.+ 39  Balet sikaray ondadaiset lamet tan nipapaabeba raLapud panaglames, irap, tan ermen. 40  Ikakalbo toy panagmudmora ed saray gagalangen a totooTan panaakar-akaren to ra diad saray dalin ya agnapanayaman tan anggapoy basbas.+ 41  Balet iyaagel to* iray mairap-bilay ed panaglames+Tan saray pamilya ra et paparakelen ton singa pulok. 42  Nanenengneng iya na maptek tan manliket;+Balet amin ya agmatunong et pepepetan day sangi ra.+ 43  Siopaman a marunong et imanoen to irayan bengatla+Tan nonoten ton maong iray matoor a panangaron ipapatnag nen Jehova.+

Paimanod leksab

Odino “sinaliw lamet.”
Odino “pakayari.”
Odino “Manlapud bubutayan na agew tan manlapud seselekan na agew.”
Odino “so kamarerwa ra.”
Odino “amagaan a kamarerwa.”
Odino “narasan a kamarerwa.”
Odino “Kabusol na kamarerwa ra so.”
Literal, “yurongan.”
Odino “iiyan tod tagey,” salanti, agnagawat.