Salmo 67:1-7

  • Say Dios et takotan na amin a totoo ed interon dalin

    • Say dalan na Dios et nakabatan (2)

    • ‘Idayew komon na amin a totoo so Dios’ (3, 5)

    • “Bendisyonan itayo na Dios” (6, 7)

Parad direktor; bansagan na nandeles iran instrumento. Sakey a Salmo. Sakey a kansion. 67  Ipatnag na Dios ed sikami so kaabigan to tan bendisyonan to kami;Paliwawaen tod sikami so lupa to+ (Selah)   Pian say dalan mo et nakabatan ed interon dalin,+Saray panangiliktar mo diad amin a nasyon.+   O Dios, idayew ka komon na totoo;Idayew ka komon na amin a totoo.   Panggayagaen mo tan paeyagen mod liket iray nasyon,+Ta patas so pangukom mo ed saray totoo.+ Igiyam iray nasyon diad dalin. (Selah)   O Dios, idayew ka komon na totoo;Idayew ka komon na amin a totoo.   Say dalin et mangiter na bunga to;+Bendisyonan itayo na Dios, say Dios tayo.+   Bendisyonan itayo na Dios,Tan sikatoy takotan* na amin a totoo ed interon dalin.+

Paimanod leksab

Odino “igalang.”