Salmo 103:1-22

 • “Idayew ko si Jehova”

  • Iyaarawi na Dios iray kasalanan tayo (12)

  • Say panangasi na Dios bilang ama (13)

  • Sankanonot na Dios a dabok itayo (14)

  • Say trono tan inkaari nen Jehova (19)

  • Susumpalen na saray anghel so salita na Dios (20)

Salmo nen David. 103  Idayew ko* si Jehova;Idayew na amin a kabiangan na laman ko so masanton ngaran to.   Idayew ko* si Jehova;Komon ta agkon balot nalingwanan so amin a ginawa to.+   Peperdonaen toy amin a lingom+Tan papaabigen toy amin a sakit mo;+   Ililiktar toy bilay mo manlapud abot*+Tan kokoronaan to ka na matoor a panangaro tan panangasi.+   Diad interon bilay mo et pepeneken to ka na maong iran bengatla,+Pian say kaksilan mo et napasimbalo a singa ed sakey ya agila.+   Si Jehova et mangipapatnag na inkatunong+ tan hustisyaEd amin a nalalames.+   Impaamta tod si Moises iray dalan to,+Diad saray ananak na Israel iray gagawaen to.+   Si Jehova et mapangasi tan maabagey,+Matantan a manpasnok tan abalbaleg so matoor a panangaro* to.+   Agto lawas nonoten iray lingo tayo,+Tan agmansiansia ya anggad angga so sakit na linawa to.+ 10  Agto ginawa ed sikatayo so unong ed saray kasalanan tayo,+Tan agto imbales ed sikatayo so manepeg ed saray lingo tayo.+ 11  Ta no panon a say tawen et atagtagey nen say dalin,Say matoor a panangaro to ed saramay ontatakot ed sikato et abalbaleg.+ 12  No panoy kaarawi na bubutayan na agew manlapud seselekan to,Ontan so impangiyarawi to ed sikatayo na saray kasalanan tayo.+ 13  No panoy panangasi na sakey ya ama ed saray anak to,Ontan so panangasi nen Jehova ed saramay ontatakot ed sikato.+ 14  Ta amta to so inkagawa tayo,+A sankanonot ton dabok itayo.+ 15  Say bilay na too et singa katikey na bilay na dika;+Sikatoy ombubulaslas a singa rosas ed uma.+ 16  Balet sano onsiplog so dagem et naandi la,A singa agbalot tinmubo ditan.* 17  Balet say matoor a panangaro nen Jehova et mansiansia ya anggad angga*Diad saramay ontatakot ed sikato,+Tan say inkatunong to ed saray anak na ananak da,+ 18  Diad saramay manusumpal ed sipanan to+Tan saramay maalwar a manguunor ed saray ganggan to. 19  Si Jehova et inletneg ton malet so trono to ed katawenan;+Tan bilang ari et uuleyan to so amin a bengatla.+ 20  Idayew yoy Jehova, amin yon anghel to+ a mabiskeg ed pakayari,Sikayo a manusumpal ed salita to+ tan manguunor ed boses to.* 21  Idayew yoy Jehova, amin yon armada to,+Sikayo ran lingkor to a manggagaway linawa to.+ 22  Idayew yoy Jehova, amin yon pinalsa to,Diad amin a pasen ya uuleyan to.* Idayew ko* si Jehova.

Paimanod leksab

Odino “na kamarerwak.”
Odino “na kamarerwak.”
Odino “lubok.”
Odino “maaron-kaabigan.”
Literal, “Tan agla itan kabat na pasen to.”
Odino “manlapud andi-anggaan ya anggad andi-anggaan.”
Literal, “ondedengel ed boses (tanol) na salita to.”
Odino “pasen a walad soberanya to.”
Odino “na kamarerwak.”