Salmo 130:1-8

  • “Manlapud kaaralman et ontatawag ak ed sika”

    • ‘No saray lingo so bantayan mo’ (3)

    • Tua so panamerdona nen Jehova (4)

    • “Labalabay ko so manalagar ed si Jehova” (6)

Kansion na Saramay Ontatatdang. 130  Manlapud kaaralman et ontatawag ak ed sika, O Jehova.+   O Jehova, dengel mo pay boses ko. Imanom pay ikekerew koy tulong.   No saray lingo so babantayan* mo, O Jah,*Siopa kasi so makaalagey, O Jehova?+   Ta tua so panamerdonam,+Pian sikay pandinayewan.*+   Maniilalo ak ed si Jehova, on, maniilalo ak* ed sikato;Manaalagar ak ed salita to.   Labalabay ko so manalagar* ed si Jehova,+A mas ni nen saray bantay a manaalagar ed isabi kabuasan,+On, mas ni nen saray bantay a manaalagar ed isabi kabuasan.   Say Israel et mantultuloy komon a manalagar ed si Jehova,Ta si Jehova et matoor ed panangaro to,+Tan walaan na baleg a pakayari a manondon.   Dondonen to so Israel ed amin a lingo ra.

Paimanod leksab

Odino “susubaybayan.”
Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Literal, “takotan.”
Odino “so kamarerwak.”
Odino “Labalabay na kamarerwak so manalagar.”