Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 72

Pɩɣa evelaɣ Yesu

Pɩɣa evelaɣ Yesu

Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ paawɛ Nazarɛɛtɩ, pa nɛ Yesu nɛ pe-piya lɛɛsɩ, abalɩbiya nɛ halɩbiya. Yosɛɛfʋ lakaɣ kafɩnda tʋmɩyɛ nɛ ɛcɔŋnɩ ɛ-hɔʋ yɔɔ. Ɛkpɛlɩkaɣ ɖɔɖɔ ɛ-hɔʋ taa ñɩma Yehowa paɣtʋ nɛ ɛwɩlɩɣ-wɛ weyi Yehowa kɛnaa yɔ. Yosɛɛfʋ hɔʋ taa ñɩma wokaɣ Sinaagɔɔgɩ taa ɖoŋ ɖoŋ nɛ pɛsɛɣ Yehowa, nɛ paa pɩnaɣ ŋga lɛ, powoki Yeruzalɛm se pala Paska kazandʋ.

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu wɛnɩ pɩnzɩ 12 yɔ, ɛ-hɔʋ taa ñɩma tasɩ ɖɔm nʋmɔʋ kɩɖaɣlʋʋ nɛ powolo Yeruzalɛm ɛzɩ patɩɩlakʋʋ yɔ. Ɛyaa sakɩyɛ kaawobi Yeruzalɛm se pɔtɔɔ Paska kazandʋ. Paska tɛma lɛ, Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pakpaɣ nʋmɔʋ nɛ papɩsɩɣ pɛ-tɛ. Pamaɣzaɣ se Yesu wɛ samaɣ ŋga pa nɛ kɛ pɔɖɔŋaɣ yɔ ka-taa. Ɛlɛ pañɩnɩ-ɩ pɔ-hɔʋ taa ñɩma lalaa cɔlɔ pawɩɩ.

Peeɖe papɩsɩ Yeruzalɛm nɛ pañɩnɩ-ɩ kɩyakɩŋ naadozo. Pɩkɛdaa lɛ, pana Yesu templo taa, ɛcaɣ tɔm wɩlɩyaa hɛkʋ taa nɛ ewelisiɣni-wɛ camɩyɛ nɛ ɛpɔzʋʋ-wɛ tɔm ɖɔɖɔ camɩyɛ. Pɩɖɩɣzɩ  tɔm wɩlɩyaa siŋŋ nɛ pɔpɔzʋʋ Yesu tɔm. Nɛ ɛzɩma ecosaɣ-wɛ camɩyɛ yɔ, pɩlakaɣ-wɛ piti kpem. Papɩzaa nɛ pana se ɛnɩɣ Yehowa paɣtʋ taa camɩyɛ.

Sɔɔndʋ kaakpa Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pɩŋŋ. Maarɩɩ pɔzɩ-ɩ se: ‘Man-pɩyalʋ, le ŋŋwɛɛ nɛ ɖɩñɩnɩɣ-ŋ ɖɩɩnaɣ-ŋ?’ Yesu cosi se: ‘Ɩtɩna se man-caa ɖɩɣa taa cɩnɛ pɩwɛɛ se mɛwɛɛ?’

Yesu tɩŋ ɛ-lʋlɩyaa nɛ ekpe Nazarɛɛtɩ. Yosɛɛfʋ kpɛlɩkɩ Yesu kafɩnda tʋmɩyɛ. Ŋmaɣzɩɣ se ɛzɩma Yesu kaawɛɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ yɔ? Yesu wɛɛ ɛpaɣlɩɣ nɛ ɛwɛɛ lɛɣtʋ nɛ ɛ-tɔm kɛdɩɣnɩ Ɛsɔ nɛ ɛyaa.

“Se mala ñɔ-sɔɔlɩm; Kɩbaɣlʋ, mbʋ pɩkɛdɩnɩ-m siŋŋ lɛ lɛ; ña-paɣtʋ wɛnɩ ma-ñʋʋ taa.”—Keɣa 39:9