Kɩyakʋ nakʋyʋ Ɛva wɛ e-ɖeke lɛ, ɖʋm nɔɔyʋ kɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ-ɩ. Eheyi-i se: ‘Toovenim se Ɛsɔ heyi-mɩ se ɩtaatɔɔ kaɖaɣ taa tɩŋ kpeekpe pee na?’ Ɛva cosi-i se: ‘Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtɔɔ tɩŋ pee ndɩ ndɩ, tɩʋ kʋɖʋmʋʋ ɖeke piye pɩtɩpɔzɩ se ɖɩtɔɔ. Ye ɖɩtɔɔ-ɖɩ yɔ, ɖɩsɩkɩ.’ Peeɖe ɖʋm pɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Ɩɩkaɣ sɩbʋ. Ɛlɛ, ye ɩtɔɔ tɩʋ piye nɖɩ yɔ, ɩwɛɣ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ.’ Toovenim ɖʋm yɔɔdaɣ? Aayɩ, ɛcɛtaɣ kɩcɛtʋʋ. Ɛlɛ Ɛva tisi nɛ ɛpaɣzɩ cɔnʋʋ tɩʋ piye nɖɩ nɛ pɩtɛmna se e-liu tɛɛ kɔtɩnɩ-ɖɩ. Peeɖe ɛtɔɔ tɩʋ piye nɖɩ nɛ ɛha Aɖam nɛ ɛlɛ ñɔtɔɔ ɖɔɖɔ. Aɖam kaanawa se ye pamanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ, pasɩkɩ. Paa mbʋ yɔ, ɛtɔɔ tɩʋ piye nɖɩ.

Evemiye nɖɩ ɖɩ-taa Yehowa kɔma nɛ ɛyɔɔdɩnɩ Aɖam nɛ Ɛva. Ɛpɔzɩ-wɛ se ɛbɛ yɔɔ patɩña ɛ-paɣtʋ. Peeɖe Ɛva kpaɣ tɔm nɛ ɛsʋʋ ɖʋm ñʋʋ taa nɛ Aɖam ñakpaɣ-tʋ nɛ ɛsʋʋ Ɛva. Aɖam nɛ Ɛva patɩña Yehowa, pʋyɔɔ ɛɖɔɔnɩ-wɛ kaɖaɣ taa. Yehowa taasɔɔlɩ se papɩsɩ kaɖaɣ taa, pʋyɔɔ ɛsɩ e-tiyiyaa nabɛyɛ kaɖaɣ nɔnɔɔ taa nɛ paba ɖɔkɩ miŋ laɣɖɛ nɖɩ ɖɩñɩlɩsɩɣ yɔ.

Yehowa yɔɔdaa se pɔhɔŋ weyi ɛcɛtɩ Ɛva yɔ ɛ-nɩŋgbaaŋ ɖɔɖɔ. Toovenim taa lɛ, Ɛva tɩyɔɔdɩnɩ ɖʋm maɣmaɣ na. Yehowa lɩzɩ ɖʋmaa lɛ, ɛtɩha-wɛ waɖɛ se pɔyɔɔdɩ. Tiyiyu kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ tɩŋnɩ ɖʋm yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ Ɛva. Ɛlabɩ mbʋ se pɩsa nɛ Ɛva tɔɔlɩ ɛ-kpaca taa. Tiyiyu kɩdɛkɛdʋ ɛnʋ payaɣ se Sataŋ Eleeu. Pɩkazɩ pazɩ Yehowa ɖɩzɩɣ Sataŋ nɛ pʋbʋ taa lɛ, ɛɛkaɣ tasʋʋ pɩzʋʋ se epeɣzi ɛyaa nɛ pala kɩdɛkɛdɩm.

“Ðooo kiɖe tɛɛ [Eleeu kɛ] kʋyʋ, ɛtɩcaɣ tʋtʋyɛ tɔm taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tʋtʋyɛ tɔm fɛyɩ ɛ-taa.”—Yohanɛɛsɩ 8:44