Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 KPƐLƖKƲƲ 48

Pefezi lelu nɔɔyʋ pɩyalʋ

Pefezi lelu nɔɔyʋ pɩyalʋ

Wɩlɩŋ alɩwaatʋ taa, kɩyakʋ nakʋyʋ Yehowa heyi Eliya se: ‘Wolo Sarfaatɩ tɛtʋ taa. Lelu nɔɔyʋ kaɣ-ŋ haʋ tɔɔnaɣ peeɖe.’ Ɛtalɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-nɔnɔsɩ cɔlɔ lɛ, ɛna lelu nɔɔyʋ eɖiɣni ɖasɩ caʋ. Ɛpɔzɩ-ɩ se ɛha-ɩ lɩm nɛ ɛñɔɔ. Lelu wokaɣ se ɛkɔnɩ lɩm lɛ, Eliya yaa-ɩ nɛ eheyi-i se: ‘Mentendi-ŋ, ha-m kpɔnɔ ɖɔɖɔ.’ Ɛlɛ lelu cosi-i se: ‘Mɛnfɛyɩnɩ kpɔnʋ se maha-ŋ. Num pazɩ nɛ mʋlʋm pazɩ mɛwɛna se mala man-pɩyalʋ tɔɔnaɣ.’ Eliya pɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Taanɩɣzɩ. Yehowa yɔɔdaa se ye ŋha-m kpɔnʋ yɔ, ña-mʋlʋm nɛ ño-num paakaɣ tɛm pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ tɛʋ ɖaɣnɩ paɣzʋʋ nɩʋ yɔ.’

Lelu ɛnʋ ewolo ɖɩɣa nɛ ɛla kpɔnʋ nɛ ɛkɔnɩ Eliya. Ɛzɩ Yehowa kaayɔɔdʋʋ yɔ, lelu ɛnʋ ɛ-tɔɔnaɣ tɩtɛ wɩlɩŋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Mʋlʋm nɛ num mbʋ ɛɛwɛna yɔ, pɩwɛ pi-ɖeɖe mbʋ, pɩtɩtɛ.

Pʋwayɩ lɛ, asɛyʋʋ nakʋyʋ kɔɔ. Lelu ɛnʋ, ɛ-pɩyalʋ kɔma ɛhɩnɩ kʋdɔŋ siŋŋ nɛ ɛsɩ. Etendi Eliya se ɛsɩnɩ-ɩ. Eliya mʋ pɩɣa e-nesi  tɛɛ nɛ ɛkpanɩ-kɛ ɛsɔdaa kuduyuu tɛɛ. Ɛhɩzɩ-kɛ ñalʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛtɩmnɩ Yehowa nɛ ɛtɔ se: ‘Yehowa, mentendi-ŋ fezi pɩɣa kanɛ yɔ.’ Ye Yehowa efezi-kɛ yɔ, pɩkaɣ kɛʋ piti tɔm sɔsɔtʋ; ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, pataatiifeziti nɔɔyʋ nɛ sɩɖaa taa. Pɩtasɩ lɛ, lelu ɛnʋ nɛ ɛ-pɩyalʋ patɩkɛ Izrayɛɛlɩ piya.

Abalɩbɩɣa ŋga kapaɣzɩ fezuu nɛ kefe. Eliya heyi ko-ɖoo se: ‘Na! Ña-pɩyalʋ fema.’ Lelu ɛnʋ ɛpaɣzɩ mɛyʋʋ nɛ eheyi Eliya se: ‘Toovenim taa ŋkɛ Ɛsɔ tɛ ɛyʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ, Yehowa cɔlɔ tɩlɩnaa.’

“Ɩcɔnɩ kaŋgala, aaɖuu nɛ aakʋŋ, afɛyɩ kpou yaa ŋgbaʋ, nɛ Ɛsɔ calɩɣ-yɛ! Pɩcandɩɣnɩ-mɩ, ɩtɩkɩlɩ sumasɩ!”—Luka 12:24