Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 48

Pefezi lelu nɔɔyʋ pɩyalʋ

Pefezi lelu nɔɔyʋ pɩyalʋ

Wɩlɩŋ alɩwaatʋ taa, kɩyakʋ nakʋyʋ Yehowa heyi Eliya se: ‘Wolo Sarfaatɩ tɛtʋ taa. Lelu nɔɔyʋ kaɣ-ŋ haʋ tɔɔnaɣ peeɖe.’ Ɛtalɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-nɔnɔsɩ cɔlɔ lɛ, ɛna lelu nɔɔyʋ eɖiɣni ɖasɩ caʋ. Ɛpɔzɩ-ɩ se ɛha-ɩ lɩm nɛ ɛñɔɔ. Lelu wokaɣ se ɛkɔnɩ lɩm lɛ, Eliya yaa-ɩ nɛ eheyi-i se: ‘Mentendi-ŋ, ha-m kpɔnɔ ɖɔɖɔ.’ Ɛlɛ lelu cosi-i se: ‘Mɛnfɛyɩnɩ kpɔnʋ se maha-ŋ. Num pazɩ nɛ mʋlʋm pazɩ mɛwɛna se mala man-pɩyalʋ tɔɔnaɣ.’ Eliya pɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Taanɩɣzɩ. Yehowa yɔɔdaa se ye ŋha-m kpɔnʋ yɔ, ña-mʋlʋm nɛ ño-num paakaɣ tɛm pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ tɛʋ ɖaɣnɩ paɣzʋʋ nɩʋ yɔ.’

Lelu ɛnʋ ewolo ɖɩɣa nɛ ɛla kpɔnʋ nɛ ɛkɔnɩ Eliya. Ɛzɩ Yehowa kaayɔɔdʋʋ yɔ, lelu ɛnʋ ɛ-tɔɔnaɣ tɩtɛ wɩlɩŋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Mʋlʋm nɛ num mbʋ ɛɛwɛna yɔ, pɩwɛ pi-ɖeɖe mbʋ, pɩtɩtɛ.

Pʋwayɩ lɛ, asɛyʋʋ nakʋyʋ kɔɔ. Lelu ɛnʋ, ɛ-pɩyalʋ kɔma ɛhɩnɩ kʋdɔŋ siŋŋ nɛ ɛsɩ. Etendi Eliya se ɛsɩnɩ-ɩ. Eliya mʋ pɩɣa e-nesi  tɛɛ nɛ ɛkpanɩ-kɛ ɛsɔdaa kuduyuu tɛɛ. Ɛhɩzɩ-kɛ ñalʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛtɩmnɩ Yehowa nɛ ɛtɔ se: ‘Yehowa, mentendi-ŋ fezi pɩɣa kanɛ yɔ.’ Ye Yehowa efezi-kɛ yɔ, pɩkaɣ kɛʋ piti tɔm sɔsɔtʋ; ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, pataatiifeziti nɔɔyʋ nɛ sɩɖaa taa. Pɩtasɩ lɛ, lelu ɛnʋ nɛ ɛ-pɩyalʋ patɩkɛ Izrayɛɛlɩ piya.

Abalɩbɩɣa ŋga kapaɣzɩ fezuu nɛ kefe. Eliya heyi ko-ɖoo se: ‘Na! Ña-pɩyalʋ fema.’ Lelu ɛnʋ ɛpaɣzɩ mɛyʋʋ nɛ eheyi Eliya se: ‘Toovenim taa ŋkɛ Ɛsɔ tɛ ɛyʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ, Yehowa cɔlɔ tɩlɩnaa.’

“Ɩcɔnɩ kaŋgala, aaɖuu nɛ aakʋŋ, afɛyɩ kpou yaa ŋgbaʋ, nɛ Ɛsɔ calɩɣ-yɛ! Pɩcandɩɣnɩ-mɩ, ɩtɩkɩlɩ sumasɩ!”—Luka 12:24