Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 37

Yehowa yɔɔdɩnɩ Samɩyɛɛlɩ

Yehowa yɔɔdɩnɩ Samɩyɛɛlɩ

Cɔjɔ Sɔsɔ Elii kaawɛnɩ abalɩbiya naalɛ nzɩ sɩɩkɛ cɔjɔnaa Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku tɛɛ yɔ. Sɩ-hɩla lɛ Hɔfnii nɛ Fineyaasɩ. Piya nzɩ, sɩtaañaŋ Yehowa paɣtʋ nɛ sɩnazɩɣ samaɣ. Izrayɛɛlɩ piya kɔŋ se sɩlaa kɩlaŋ Yehowa lɛ, Hɔfnii nɛ Fineyaasɩ pakpakɩɣ nandʋ ndʋ tɩkɩlɩ ɖeu yɔ. Elii kaana mbʋ ɛ-pɩyalaa lakaɣ yɔ, ɛlɛ ɛtɩla nabʋyʋ se ɛsɩnɩ-wɛ. Yehowa kaɣ yebu nɛ lakasɩ nzɩ sɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa?

Paa Hɔfnii nɛ Fineyaasɩ paakɩlɩ Samɩyɛɛlɩ nɛ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, Samɩyɛɛlɩ tɩmaɣzɩnɩ-wɛ. Yehowa kaasɔɔlɩ Samɩyɛɛlɩ tɔm. Ðoo naayɛ taa Samɩyɛɛlɩ ɖowaɣ lɛ, ɛnɩɩ nɔɔ nakɛyɛ wɛɛ nɛ kayaɣ ɛ-hɩɖɛ. Ɛkʋyɩ ese ewolo Elii cɔlɔ nɛ eheyi-i se:‘Ma yɔ!’ Ɛlɛ Elii cosi-i se: ‘Mantɩya-ŋ, pɩsɩ nɛ ŋhɩnɩ.’ Nɛ Samɩyɛɛlɩ pɩsɩ nɛ ɛhɩnɩ. Pʋwayɩ lɛ, ɛtasɩ nɩʋ nɔɔ ŋga ka-taŋ. Samɩyɛɛlɩ tasɩ nɔɔ ŋga ka-taŋ nɩʋ nabudozo ɖeɖe lɛ, Elii nɩɩ pɩ-taa se Yehowa wɛna nɛ ɛyaɣ-ɩ. Nɛ eheyi Samɩyɛɛlɩ se ye ɛtasɩ nɩʋ nɔɔ ŋga ka-taŋ yɔ, ɛyɔɔdɩ se: ‘Yehowa yɔɔdɩ, ña-lɩmɖʋyʋ ɖiɣni welisuu.’

Samɩyɛɛlɩ ɖaɣnɩ pɩsʋʋ nɛ ɛhɩnɩ. Pɩkɛdaa lɛ, ɛnɩɣ payaɣ-ɩ se: ‘Samɩyɛɛlɩ! Samɩyɛɛlɩ!’ Nɛ ecosi se: ‘Yɔɔdɩ, ña-lɩmɖʋyʋ ɖiɣni welisuu.’ Peeɖe Yehowa heyi-i se: ‘Heyi Elii se mankaɣ hɔm ɛ nɛ  ɛ-hɔʋ pa-nɩŋgbaaŋ. Ɛsɩm kɩdɛkɛdɩm mbʋ payɩ e-piya ɖiɣni labʋ kpaaŋ taa yɔ, ɛlɛ esum tamɩyɛ.’ Tɛʋ fema lɛ, Samɩyɛɛlɩ wolo nɛ ɛtʋlɩ Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku ɛzɩ ɛtɩɩlakʋʋ paa ɖooye yɔ. Sɔɔndʋ kpaɣaɣ-ɩ se eheyi cɔjɔ sɔsɔ tɔm ndʋ Yehowa heyi-i yɔ. Ɛlɛ Elii yaa-ɩ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: ‘Tɔm ndʋ Yehowa heyi-ŋ? Heyi-m tɩ-tɩŋa. Taamɛɛsɩ-m natʋyʋ.’ Nɛ Samɩyɛɛlɩ heyi tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa.

Samɩyɛɛlɩ wɛɛ nɛ ɛpaɣlɩɣ lɛ, Yehowa wolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛwazɩɣ-ɩ. Izrayɛɛlɩ ageeta kpeekpe taa, paa anɩ ɛnawa se Yehowa lɩzɩ Samɩyɛɛlɩ se ɛkɛ nayʋ nɛ tɔm hʋyʋ.

“Tɔzɩ ña-Lɩzɩyʋ yɔɔ ñe-evebitu wɛɛ taa.”—Eklesɩyastɩ 12:1