Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 2

Ɛsɔ lɩzɩ kajalaɣ abalʋ nɛ kajalaɣ halʋ

Ɛsɔ lɩzɩ kajalaɣ abalʋ nɛ kajalaɣ halʋ

Yehowa labɩ kaɖaɣ kɩbaŋa nakɛyɛ lone nɖɩ payaɣ se Edɛɛnɩ yɔ, ɖɩ-taa. Kaɖaɣ ŋga, ka-taa nɛ ñɩtʋ, tɩŋ hɛtʋ nɛ kpɩna. Pʋwayɩ lɛ, Yehowa kpaɣ cʋʋ nɛ ɛmanɩ kajalaɣ abalʋ weyi payaɣ se Aɖam yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa hosi ɛ-mɔɔŋ tɛɛ fezuu yɔ, ɛpɩsɩ ɛsadʋ, yaa ɛyʋ weyi ɛwɛ wezuu yɔ! Yehowa heyi Aɖam se ɛcɔnɩ kaɖaɣ yɔɔ nɛ ɛha kpɩna tɩŋa hɩla.

Yehowa ɖʋ Aɖam paɣtʋ kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ. Eheyi Aɖam se: ‘Ŋpɩzɩɣ ŋtɔɔ tɩŋ pee kpeekpe. Ɛlɛ tɩʋ nakʋyʋ wɛ kaɖaɣ taa, kɩwɛ ŋgee, taatɔɔ ki-piye. Ye ŋtɔɔ-ɖɩ yɔ, ŋsɩkɩ.’

Yehowa yɔɔdɩ pʋwayɩ se: ‘Pɩwɛɛ se mala Aɖam sɩnɩyʋ weyi ɛmʋnɩ-ɩ yɔ.’ Peeɖe ɛlaba nɛ Aɖam ɖoo ɖom cukaŋ mbʋ nabʋyʋ nɛ ɛlɩzɩ e-sinaɣ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛlabɩnɩ-ɩ halʋ. Halʋ ɛnʋ ɛ-hɩɖɛ lɛ Ɛva. Nɛ Aɖam nɛ Ɛva papɩsɩ hɔʋ kajalaɣ ñɩŋgʋ. Aɖam maɣzaɣ suwe ɛ-halʋ yɔɔ? Aɖam taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ nɛ ɛyɔɔdɩ se:  ‘Ɩna mbʋ Yehowa labɩnɩ me-sinaɣ yɔ! Mbʋ mañɩnaɣ yɔ, mbʋ yɔ. Ɩna, ɛwɛ ɛzɩ ma-maɣmaɣ yɔ!’

Yehowa heyi Aɖam nɛ Ɛva se palʋlɩ piya nɛ posu tɛtʋ yɔɔ. Yehowa ñɩnaɣ se pɛkpɛndɩ nɛ pala tʋmɩyɛ nɛ taa leleŋ nɛ tɛtʋ kpeekpe pɩsɩ paradisuu yaa kaɖaɣ kɩbaŋa nakɛyɛ, ɛzɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ yɔ. Ɛlɛ pɩtɩla mbʋ. Ɛbɛ yɔɔ? Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩ-taa ɖɩkaɣ naʋ mbʋ pɩlaba yɔ.

“Lɩzɩyʋ weyi ɛlɩzɩ-wɛ kiɖe tɛɛ yɔ, ɛlɩzɩ-wɛ abalʋ nɛ halʋ.”—Maatiyee 19:4