Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 3 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 3 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Pɩnzɩ nzɩ sɩtɩŋ tɛʋ sɔsɔʋ wayɩ yɔ, ɛyaa mba Bibl yɔɔdɩ pɔ-tɔm se pɛsɛɣaɣ Yehowa yɔ patɩɖɔɔ. Ɛyaa mba pɛsɛɣaɣ Yehowa yɔ pa-taa lɛlʋ lɛ Abraham weyi payaɣ se Ɛsɔ taabalʋ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ paya-ɩ se Ɛsɔ taabalʋ? Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ, sɩnɩ ña-pɩɣa nɛ kana se Yehowa kaasɔɔlɩ Abraham tɔm siŋŋ nɛ ɛñɩnaɣ se ɛsɩnɩ-ɩ. Ɛzɩ Abraham, Lɔɔtɩ, Yakɔɔb nɛ caanaʋ taa siɣsiɣ tɩnaa lalaa yɔ, ɖa-ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩpɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɖʋ. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtaa liu se Yehowa kɔŋ labʋ ndʋ payɩ ɛyɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KPƐLƖKƲƲ 7

Babɛɛlɩ tilimiye

Ɛyaa labɩ lɩmaɣza se pamaɣ tilimiye nɖɩ ɖitukuuni ɛsɔdaa yɔ. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ yeba nɛ papaɣzɩ yɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ?

KPƐLƖKƲƲ 8

Abraham nɛ Saara pewelisini Ɛsɔ

Ɛbɛ yɔɔ Abraham nɛ Saara peyebi wezuu ŋgʋ pacakaɣ Uuri yɔ nɛ papɩsɩ agɔma Uuri?

KPƐLƖKƲƲ 9

Akpadɩyɩtʋ taa pɩɣa!

Tamaɣ ŋga Ɛsɔ labɩ Abraham yɔ, ɛzɩma kakaɣ labʋ? Abraham pɩyalʋ weyi yɔɔ pɩkaɣ tɩŋnʋʋ—Izaakɩ yaa Ismayɛɛlɩ?

KPƐLƖKƲƲ 10

Ɩtɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ

Ɛsɔ yeba nɛ miŋ tɛʋ nɩɩ nɛ pɩɖɩzɩ Sodom nɛ Gomɔɔrɩ. Ɛbɛ yɔɔ paɖɩzɩ ajɛɛ ana? Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ?

KPƐLƖKƲƲ 11

Pɩtakɩ Abraham tisuu

Ɛsɔ heyi Abraham se: ‘Mentendi-ŋ kpaɣ ña-pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ nɛ ŋwolo ŋla-m ɩ Moriya pʋʋ yɔɔ.’ Ɛzɩma Abraham labɩ takɩm mbʋ pɩ-taa?

KPƐLƖKƲƲ 12

Pawazɩ Yakɔɔb nɛ pɛɖɛzɩ-ɩ ñɩm

Izaakɩ nɛ Rebaka paalʋlɩ ɖomaa abalɩbɩɣa naalɛ Yakɔɔb nɛ Ezaawuu. Ezaawuu pacalɩnɩ lʋlʋʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛɛwɛnɩ waɖɛ se ɛmʋ ŋgee ñɩm nabʋyʋ. Ɛbɛ yɔɔ ɛlɛɣzɩ waɖɛ nɖɩ nɛ ɖozi kɩsɛɛmasɩ?

KPƐLƖKƲƲ 13

Yakɔɔb nɛ Ezaawuu palabɩ laŋhɛzɩyɛ

Ɛbɛ Yakɔɔb laba pʋcɔ nɛ Ɛsɔ tiyiyu wazɩ-ɩ? Nɛ ɛzɩma tɩyɛ ɛ nɛ Ezaawuu palabɩ laŋhɛzɩyɛ?