Pɩnzɩ nzɩ sɩtɩŋ tɛʋ sɔsɔʋ wayɩ yɔ, ɛyaa mba Bibl yɔɔdɩ pɔ-tɔm se pɛsɛɣaɣ Yehowa yɔ patɩɖɔɔ. Ɛyaa mba pɛsɛɣaɣ Yehowa yɔ pa-taa lɛlʋ lɛ Abraham weyi payaɣ se Ɛsɔ taabalʋ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ paya-ɩ se Ɛsɔ taabalʋ? Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ, sɩnɩ ña-pɩɣa nɛ kana se Yehowa kaasɔɔlɩ Abraham tɔm siŋŋ nɛ ɛñɩnaɣ se ɛsɩnɩ-ɩ. Ɛzɩ Abraham, Lɔɔtɩ, Yakɔɔb nɛ caanaʋ taa siɣsiɣ tɩnaa lalaa yɔ, ɖa-ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩpɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɖʋ. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtaa liu se Yehowa kɔŋ labʋ ndʋ payɩ ɛyɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ.