Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 4 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 4 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ Yosɛɛfʋ, Moyizi nɛ Izrayɛɛlɩ piya pɔ-tɔm. Sataŋ kɔnɩ nazɩm sɔsɔm pa-tɩŋa pɔ-yɔɔ. Pomuli pa-taa nabɛyɛ, paɖɩɣ lalaa salaka nɛ pakpa lalaa ɖɔɖɔ yomiye, halɩ pa-taa nabɛyɛ sɩba. Ɛlɛ Yehowa tɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɛkandɩyɩ pɔ-yɔɔ. Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ, sɩnɩ ña-pɩɣa nɛ kana ɛzɩma ɛyaa mba pɔɖɔkɩ pe-tisuu kpam, paa paawɛ takɩm sɔsɔm taa yɔ.

Yehowa tɩŋnɩ kɩjɩkpɩŋ hiu yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ɛwɛ ɖoŋ siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ Ejipiti ɛsɔnaa tɩŋa. Ñɩɣ niye ɛzɩma Yehowa kaahuuzi ɛ-samaɣ yɔɔ caanaʋ taa nɛ ɛzɩma ehuuzuu kɔ-yɔɔ sɔnɔ yɔ, pɩ-yɔɔ.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KPƐLƖKƲƲ 14

Yom weyi ɛñaŋaɣ Ɛsɔ yɔ

Paa Yosɛɛfʋ kaawɛ siɣsiɣ yɔ, ɛlabɩ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ. Ɛbɛ yɔɔ?

KPƐLƖKƲƲ 15

Yehowa tɩsɔɔ Yosɛɛfʋ yɔɔ kpa

Paa Yosɛɛfʋ kaaposini ɛ-hɔʋ kɔyɔ, Yehowa kaawɛ ɛ-cɔlɔ nɛ ɛsɩɣnɩ-ɩ.

LESSON 16

Anɩ payaɣ se Yɔɔb?

Ɛñam Ɛsɔ paa ɛwɛ kaɖɛ taa yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 17

Moyizi lɩzaa se ɛsɛɣ Yehowa

Payabɩ pɩɣa Moyizi ñʋʋ pɩtɩnɩ ɖʋtʋ kɩbandʋ ndʋ e-ɖoo laba yɔ tɩ-yɔɔ

KPƐLƖKƲƲ 18

Cɔkɛyɛ mʋʋ miŋ

Ɛbɛ yɔɔ cɔkɔyɛ wɛɛ nɛ ɖɩmʋʋ miŋ, ɛlɛ ɖɩɩñakɩ?

KPƐLƖKƲƲ 19

Kajalaɣ kɩjɩkpɩŋ naadozo

Faraɔɔ yeba nɛ ɛ-samaɣ sʋʋ kʋñɔŋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛ cajayɛ nɛ ekizi labʋ mbʋ pɔpɔzɩ-ɩ yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 20

Kɩjɩkpɩŋ loɖo weyi ɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ kɩjɩkpɩŋ ɛnɩ ɩwɛ ndɩ nɛ kajalaɣ ñɩŋ?

KPƐLƖKƲƲ 21

Kɩjɩkpʋʋ hiu ñɩŋgʋ

Kɩjɩkpʋʋ kʋnɛ kɩwɛɛkɩ wondu sakɩyɛ nɛ halɩ cajayɛ tʋ Faraɔɔ tisi nɛ eyele Izrayɛɛlɩ piya se sɩɖɛɛ.

KPƐLƖKƲƲ 22

Yehowa labɩ piti lakasɩ teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ cɔlɔ

Faraɔɔ sʋ teŋgu taa, ɛlɛ Yehowa yele nɛ ɛsɩ peeɖe?