Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

 KPƐLƖKƲƲ 55

Yehowa tiyiyu kandɩyɩ Ezekiyaasɩ yɔɔ

Yehowa tiyiyu kandɩyɩ Ezekiyaasɩ yɔɔ

Asiirii mba mʋ Izrayɛɛlɩ kewiyaɣ ŋga kɛwɛnɩ cejewe hiu yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, Asiirii wiyaʋ Senakeribʋ sɔɔlaa se ɛmʋ Yuuda kewiyaɣ ŋga kɛwɛnɩ cejewe naalɛ yɔ. Ɛpaɣzɩ Yuuda tɛtʋ mʋʋ kʋɖʋm kʋɖʋm. Ɛlɛ, tɛtʋ ndʋ ɛɛkɩlɩ sɔɔlʋʋ se ɛmʋ yɔ lɛ, Yeruzalɛm. Ɛlɛ mbʋ Senakeribʋ tɩna yɔ lɛ se Yehowa wɛɛ nɛ ɛkandɩyɩɣ Yeruzalɛm yɔɔ.

Yuuda wiyaʋ Ezekiyaasɩ hɛyɩ liidiye sakɩyɛ Senakeribʋ se ɛtaalabɩnɩ Yeruzalɛm you. Senakeribʋ mʋ liidiye nɖɩ, ɛlɛ etiyi ɛ-sɔɔjanaa se powolo nɛ palabɩnɩ Yeruzalɛm you. Sɔɔndʋ kaawɛɛ nɛ pɩkpaɣ samaɣ kpem alɩwaatʋ ndʋ Asiirii mba wɛɛ nɛ pɔñɔtʋʋnɩ pɛ-tɛtʋ yɔ. Peeɖe Ezekiyaasɩ heyi-wɛ se: ‘Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ. Toovenim se Asiirii ñɩma wɛ ɖoŋ, ɛlɛ Yehowa ɖoŋ taa lɛ, ɖɩwakɩ-wɛ.’

Senakeribʋ tiyi ɛ-tɔm ɖɔkɩyʋ Rabɩsakee se ewolo Yeruzalɛm nɛ ehoŋ samaɣ. Rabɩsakee sɩŋ tɛtʋ nɔnɔɔ taa nɛ ɛma kubuka nɛ eheyi samaɣ se: ‘Yehowa ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-mɩ. Itaayele nɛ Ezekiyaasɩ cɛtɩ-mɩ. Ɛsɔ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛlɩzɩ-mɩ ɖe-nesi tɛɛ.’

Ezekiyaasɩ pɔzɩ Yehowa se ɛna se ɛbɛ pɩwɛɛ se ɛla. Yehowa cosi-i se: ‘Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ tɔm ndʋ Rabɩsakee yɔɔdaa yɔ, tɩ-yɔɔ. Senakeribʋ ɛɛkaɣ mʋʋ Yeruzalɛm tɛtʋ.’ Pʋwayɩ lɛ, Senakeribʋ ma takayɩsɩ nɛ etiyini Ezekiyaasɩ. Ɛma takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa se: ‘Ɩtaakaɖɩnɩ-ɖʋ. Yehowa ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛya mɩ-ñʋʋ.’ Ezekiyaasɩ tɩmnɩ Yehowa se: ‘Hayɩ Yehowa ɖitendi-ŋ, ya ɖa-ñʋʋ nɛ paa weyi ɛna se ñe-ɖeke koŋ ñɛkɛnɩnɩ Ɛsɔ toovenim tʋ.’ Yehowa cosi-i se: ‘Asiirii wiyaʋ ɛɛkaɣ kɔm Yeruzalɛm tɛtʋ taa. Mankadɩyɩɣ mɛn-tɛtʋ yɔɔ.’

Senakeribʋ kaamaɣzɩ kpem se Yeruzalɛm pɩsɩɣ ɛ-ñɩm. Ɛlɛ ɖoo naayɛ taa, Yehowa tiyi e-tiyiyu  Yeruzalɛm tɛtʋ wayɩ, ɖenɖe Asiirii sɔɔjanaa kaakpeɣlaa yɔ. Tiyiyu ɛnʋ ɛkʋ sɔɔjanaa 185000. Wiyaʋ Senakeribʋ sɔɔjanaa sakɩyɛ sɩ. Ɛnawa se ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛtasɩ nabʋyʋ labʋ lɛ, ɛɖɛɛ nɛ ekpe ɛ-tɛ. Yehowa kandɩyɩ Ezekiyaasɩ nɛ Yeruzalɛm yɔɔ, ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ ɛɛyɔɔdʋʋ yɔ. Ye ŋŋwɛ Yeruzalɛm tɛtʋ taa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, ŋŋta Yehowa liu na?

“[Yehowa] tiyiyu cɔʋ kpɛɛɛ se eholi mba pañaŋ [Yehowa] yɔ.”—Keɣa 33:8

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

FILIMWAA

“Hayɩ Yehowa, . . . ña mantaɣ liu”

Ye ŋcaɣ se ŋtaa Yehowa liu nɛ ña-laŋɩyɛ pilim yɔ, ɛbɛ Ezekiyasɩ kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩkpɛlɩkɩ-ŋ?