Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 5 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 5 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Izrayɛɛlɩ piya tɛzɩ Teŋgu kɩsɛɛmʋʋ nɛ pɩla fenasɩ naalɛ lɛ, sɩtalɩ Sinayii Pʋʋ cɔlɔ. Peeɖe Yehowa lɩzɩ-sɩ se sɩkɛ ɛ-samaɣ ŋga kɛwɛ ŋgee yɔ. Yehowa huuzi sɩ-yɔɔ nɛ ɛcɔnɩ sɩ-kɩcɛyɩm tɩŋa ɖeɖe. Ɛha-sɩ maana se sɩtɔɔ nɛ sɩtɩtɛɖɩ wondu kususutu; ɛñɔɔzɩ-sɩ ɖɔɖɔ lone kɩbanɖɛ se sɩcaɣ ɖɩ-taa. Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ, sɩnɩ ña-pɩɣa nɛ kana lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Yehowa ha Izrayɛɛlɩ piya paɣtʋ, kediɣzaɣ kizinziku nɛ cɔjɔnaa yɔ. Sɩnɩ-kɛ nɛ kanɩɩ pɩ-taa se pɩcɛyaa se ɖɩɖɔŋ ɖɔ-tɔm yɔɔ, ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ɖɩwɛɛ siɣsiɣ Yehowa ɛsɩndaa paa ɛzɩmtaa.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KPƐLƖKƲƲ 23

Poɖuwaa se Yehowa ɖeke pɛsɛɣ

Alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya kpeɣli Sinayii Pʋʋ cɔlɔ yɔ, siɖuwaa se Yehowa ɖeke sɩsɛɣ.

KPƐLƖKƲƲ 24

Patɩla ɛzɩ paayɔɔdʋʋ yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ Moyizi mʋwaɣ patʋ hiu yɔ, samaɣ labɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm nabʋyʋ.

KPƐLƖKƲƲ 25

Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku

Ŋgee kizinziku kʋnɛ, kɩ-taa ɛgbɛyɛ aɖakaɣ wɛɛ.

KPƐLƖKƲƲ 26

Cɔŋɩyaa hiu nɛ naalɛ

Yozuwee nɛ Kalɛɛb pɛwɛ ndɩ nɛ cɔŋɩyaa hiu waa lalaa mba pa nɛ wɛ powobi Kanaŋ ɛjaɖɛ taa yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 27

Pakʋyɩ Yehowa yɔɔ

Kora, Dataŋ, Abiram, nɛ ɛyaa 250 lalaa kʋyɩ Yehowa yɔɔ.

KPƐLƖKƲƲ 28

Baalam kpaŋaɣ yɔɔdaa

Weyi kpaŋaɣ nawa yɔ, Baalam taanaɣ-ɩ.