Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

Hɔɔlʋʋ 5 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 5 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Izrayɛɛlɩ piya tɛzɩ Teŋgu kɩsɛɛmʋʋ nɛ pɩla fenasɩ naalɛ lɛ, sɩtalɩ Sinayii Pʋʋ cɔlɔ. Peeɖe Yehowa lɩzɩ-sɩ se sɩkɛ ɛ-samaɣ ŋga kɛwɛ ŋgee yɔ. Yehowa huuzi sɩ-yɔɔ nɛ ɛcɔnɩ sɩ-kɩcɛyɩm tɩŋa ɖeɖe. Ɛha-sɩ maana se sɩtɔɔ nɛ sɩtɩtɛɖɩ wondu kususutu; ɛñɔɔzɩ-sɩ ɖɔɖɔ lone kɩbanɖɛ se sɩcaɣ ɖɩ-taa. Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ, sɩnɩ ña-pɩɣa nɛ kana lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Yehowa ha Izrayɛɛlɩ piya paɣtʋ, kediɣzaɣ kizinziku nɛ cɔjɔnaa yɔ. Sɩnɩ-kɛ nɛ kanɩɩ pɩ-taa se pɩcɛyaa se ɖɩɖɔŋ ɖɔ-tɔm yɔɔ, ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ɖɩwɛɛ siɣsiɣ Yehowa ɛsɩndaa paa ɛzɩmtaa.