Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 61

Patiluŋ sɩʋ kpelaɣ tɛɛ

Patiluŋ sɩʋ kpelaɣ tɛɛ

Nebukadɩnezaarɩ ɖozaa nɛ pɩla pazɩ lɛ, eyele nɛ pala sika sɩʋ kpelaɣ nakɛyɛ. Ɛlabɩ-kɛ Dura kɛdɛɛŋa taa nɛ ɛɖʋ paɣtʋ se tɛtʋ taa ɛyaa sɔsaa kpeekpe nɛ pɩkpɛndɩnɩ Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego ikpeɣli kɔ-cɔlɔ. Pekpeɣlaa lɛ, eheyi-wɛ se: ‘Alɩwaatʋ ndʋ ɩnɩɣ ɛgandɩyɛ, hɩlaɣ nɛ soo ndɩ ndɩ taŋ lɛ, iluŋ sɩʋ kpelaɣ tɛɛ nɛ ɩpa mɩ-ɛsa nɛ tɛtʋ! Mɩ-taa weyi etiluŋ yɔ, pɛpɛɖɩɣ-ɩ miŋ momoɖe taa.’ Ɛzɩ Ebree abalɩbiya naadozo waa mba, pakaɣ tisuu nɛ poluŋ sɩʋ kpelaɣ ŋga kɛ-tɛɛ yaa pakaɣ lɩzʋʋ se Yehowa ɖeke pɛsɛɣ?

Pʋwayɩ lɛ, wiyaʋ ha nɔɔ se pahʋlɩ ɛgandɩyɛ. Patɩɩhʋlaa lɛ, paa anɩ eluŋ sɩʋ kpelaɣ ŋga kɛ-tɛɛ. Ɛlɛ Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego pekizi patiluŋ. Sɔsaa mba pa-taa nabɛyɛ na-wɛ lɛ, peheyi wiyaʋ se: ‘Ebree evebiya naadozo waa mba, pekizaa se paasɛɣ sɩʋ kpelaɣ.’ Nebukadɩnezaarɩ heyi-wɛ se: ‘Mantasɩɣ-mɩ haʋ waɖɛ nabʋlɛ ɖeɖe nɛ mana se ɩsɛɣ sɩʋ kpelaɣ yaa ɩɩsɛɣ. Ye ɩtɩsɛɛ-kɛ yɔ, meyeki nɛ pɔlɔ-mɩ miŋ momoɖe taa.’ Pocosi-i se: ‘Pɩtɩcɛyɩ se ŋtasɩ-ɖʋ waɖɛ haʋ nabʋlɛ ɖeɖe. Ðɛ-Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛya ɖa-ñʋʋ. Ɛlɛ paa ɛtɩya ɖa-ñʋʋ yɔ, ɖajaa wiyaʋ, tɩlɩ se ɖɩɩkaɣ ña-sɩʋ kpelaɣ ŋga sɛʋ.’

Nebukadɩnezaarɩ taa wɩɩ siŋŋ. Eheyi ɛ-lɩmɖʋyaa se: ‘Ɩla nɛ miŋ momoɖe saa miŋ tam lʋbɛ nɛ pɩkɩlɩ ɛzɩma ɖɩtɩɩsaɣ saɣ miŋ yɔ!’ Pʋwayɩ lɛ, eheyi ɛ-sɔɔjanaa se: ‘Ɩhɔkɩ-wɛ nɛ ɩpɛɖɩ-wɛ miŋ momoɖe  taa!’ Powoni-wɛ nɛ pɔlɔ miŋ taa. Miŋ momoɖe kaasa miŋ kpem nɛ halɩ sɔɔjanaa mba paalɔ-wɛ miŋ taa yɔ, miŋ ñaɣ-wɛ nɛ pacaŋ pasɩ. Ɛlɛ Nebukadɩnezaarɩ cɔnɩ miŋ taa lɛ, ɛna se ɛyaa naanza wɛnɩ miŋ taa nɛ pɔɖɔŋ. Sɔɔndʋ kpa-ɩ nɛ ɛpɔzɩ ɛ-sɔsaa se: ‘Pɩtɩkɛ ɛyaa naadozo ɖɩpɛɖɩ miŋ taa kɛ? Mɛwɛɛ nɛ manaɣ ɛyaa naanza nɛ lɛlʋ wɛtʋ wɛ ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyu yɔ!’

Nebukadɩnezaarɩ ñɔtɩnɩ miŋ momoɖe nɛ ekoo nɛ ɛyaa-wɛ nɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Ɛsɔ Kɩlɩm sɛyaa mɩ, ɩlɩɩ miŋ taa nɛ ɩkɔɔ!’ Pɩɖɩɣzɩ ɛyaa kpem se Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego palɩ cɩŋgɩlɩm nɛ miŋ taa. Po-tomnaɣ, pɔ-ñɔsɩ halɩ pɩkpɛndɩnɩ po-wondu ndʋ posuwa yɔ, tɩtɩñaɣ nɛ tɩ-yɔɔ ɛɛlɩɣ miŋ sɔŋ ɖɔɖɔ.

Nebukadɩnezaarɩ tɔ se: ‘Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego, pɛ-Ɛsɔ kɛnɩ Kɩlɩm kedeŋa kpeekpe yɔɔ. Etiyi e-tiyiyu nɛ ɛkɔɔ ɛya pa-ñʋʋ. Ɛ-wayɩ Ɛsɔ nɔɔyʋ fɛyɩ.’

Ŋtɛm ña-taa se ña ɖɔɖɔ ŋɖɔkʋʋ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam paa kaɖɛ nɖɩ lɛ ɖɩ-taa, ɛzɩ Ebree evebiya sɩnɛ palabʋ yɔ?

“Ŋŋluŋ [Yehowa] Ɛsɔ yeke tɛɛ nɛ ŋlaa e-yeke koŋ kɩlaʋ.”—Maatiyee 4:10