Nebukadɩnezaarɩ ɖozaa nɛ pɩla pazɩ lɛ, eyele nɛ pala sika sɩʋ kpelaɣ nakɛyɛ. Ɛlabɩ-kɛ Dura kɛdɛɛŋa taa nɛ ɛɖʋ paɣtʋ se tɛtʋ taa ɛyaa sɔsaa kpeekpe nɛ pɩkpɛndɩnɩ Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego ikpeɣli kɔ-cɔlɔ. Pekpeɣlaa lɛ, eheyi-wɛ se: ‘Alɩwaatʋ ndʋ ɩnɩɣ ɛgandɩyɛ, hɩlaɣ nɛ soo ndɩ ndɩ taŋ lɛ, iluŋ sɩʋ kpelaɣ tɛɛ nɛ ɩpa mɩ-ɛsa nɛ tɛtʋ! Mɩ-taa weyi etiluŋ yɔ, pɛpɛɖɩɣ-ɩ miŋ momoɖe taa.’ Ɛzɩ Ebree abalɩbiya naadozo waa mba, pakaɣ tisuu nɛ poluŋ sɩʋ kpelaɣ ŋga kɛ-tɛɛ yaa pakaɣ lɩzʋʋ se Yehowa ɖeke pɛsɛɣ?

Pʋwayɩ lɛ, wiyaʋ ha nɔɔ se pahʋlɩ ɛgandɩyɛ. Patɩɩhʋlaa lɛ, paa anɩ eluŋ sɩʋ kpelaɣ ŋga kɛ-tɛɛ. Ɛlɛ Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego pekizi patiluŋ. Sɔsaa mba pa-taa nabɛyɛ na-wɛ lɛ, peheyi wiyaʋ se: ‘Ebree evebiya naadozo waa mba, pekizaa se paasɛɣ sɩʋ kpelaɣ.’ Nebukadɩnezaarɩ heyi-wɛ se: ‘Mantasɩɣ-mɩ haʋ waɖɛ nabʋlɛ ɖeɖe nɛ mana se ɩsɛɣ sɩʋ kpelaɣ yaa ɩɩsɛɣ. Ye ɩtɩsɛɛ-kɛ yɔ, meyeki nɛ pɔlɔ-mɩ miŋ momoɖe taa.’ Pocosi-i se: ‘Pɩtɩcɛyɩ se ŋtasɩ-ɖʋ waɖɛ haʋ nabʋlɛ ɖeɖe. Ðɛ-Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛya ɖa-ñʋʋ. Ɛlɛ paa ɛtɩya ɖa-ñʋʋ yɔ, ɖajaa wiyaʋ, tɩlɩ se ɖɩɩkaɣ ña-sɩʋ kpelaɣ ŋga sɛʋ.’

Nebukadɩnezaarɩ taa wɩɩ siŋŋ. Eheyi ɛ-lɩmɖʋyaa se: ‘Ɩla nɛ miŋ momoɖe saa miŋ tam lʋbɛ nɛ pɩkɩlɩ ɛzɩma ɖɩtɩɩsaɣ saɣ miŋ yɔ!’ Pʋwayɩ lɛ, eheyi ɛ-sɔɔjanaa se: ‘Ɩhɔkɩ-wɛ nɛ ɩpɛɖɩ-wɛ miŋ momoɖe  taa!’ Powoni-wɛ nɛ pɔlɔ miŋ taa. Miŋ momoɖe kaasa miŋ kpem nɛ halɩ sɔɔjanaa mba paalɔ-wɛ miŋ taa yɔ, miŋ ñaɣ-wɛ nɛ pacaŋ pasɩ. Ɛlɛ Nebukadɩnezaarɩ cɔnɩ miŋ taa lɛ, ɛna se ɛyaa naanza wɛnɩ miŋ taa nɛ pɔɖɔŋ. Sɔɔndʋ kpa-ɩ nɛ ɛpɔzɩ ɛ-sɔsaa se: ‘Pɩtɩkɛ ɛyaa naadozo ɖɩpɛɖɩ miŋ taa kɛ? Mɛwɛɛ nɛ manaɣ ɛyaa naanza nɛ lɛlʋ wɛtʋ wɛ ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyu yɔ!’

Nebukadɩnezaarɩ ñɔtɩnɩ miŋ momoɖe nɛ ekoo nɛ ɛyaa-wɛ nɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Ɛsɔ Kɩlɩm sɛyaa mɩ, ɩlɩɩ miŋ taa nɛ ɩkɔɔ!’ Pɩɖɩɣzɩ ɛyaa kpem se Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego palɩ cɩŋgɩlɩm nɛ miŋ taa. Po-tomnaɣ, pɔ-ñɔsɩ halɩ pɩkpɛndɩnɩ po-wondu ndʋ posuwa yɔ, tɩtɩñaɣ nɛ tɩ-yɔɔ ɛɛlɩɣ miŋ sɔŋ ɖɔɖɔ.

Nebukadɩnezaarɩ tɔ se: ‘Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego, pɛ-Ɛsɔ kɛnɩ Kɩlɩm kedeŋa kpeekpe yɔɔ. Etiyi e-tiyiyu nɛ ɛkɔɔ ɛya pa-ñʋʋ. Ɛ-wayɩ Ɛsɔ nɔɔyʋ fɛyɩ.’

Ŋtɛm ña-taa se ña ɖɔɖɔ ŋɖɔkʋʋ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam paa kaɖɛ nɖɩ lɛ ɖɩ-taa, ɛzɩ Ebree evebiya sɩnɛ palabʋ yɔ?

“Ŋŋluŋ [Yehowa] Ɛsɔ yeke tɛɛ nɛ ŋlaa e-yeke koŋ kɩlaʋ.”—Maatiyee 4:10