Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 16

Anɩ payaɣ se Yɔɔb?

Anɩ payaɣ se Yɔɔb?

Abalʋ nɔɔyʋ kaawɛ Husi tɛtʋ taa nɛ ɛsɛɣ Yehowa. Ɛ-hɩɖɛ lɛ Yɔɔb. Ɛɛwɛnɩ ñɩm sakɩyɛ nɛ ɛwɛnɩ ɖɔɖɔ hɔʋ sɔsɔʋ. Ɛnaɣaɣ ɛyaa pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛsɩɣnɩ ɖɔɖɔ kʋñɔndɩnaa, lelaa nɛ solisi. Ɛlɛ, ɛzɩma ɛlakɩ kɩbandʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, wiɖiyi kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ ɛɛkaɣ-ɩ talʋʋ na?

Sataŋ kaawɛɛ nɛ ɛcɔŋnɩ Yɔɔb, ɛlɛ Yɔɔb taatɩlɩ. Yehowa pɔzɩ Sataŋ se: ‘Ŋna ma-lɩmɖʋyʋ Yɔɔb? Nɔɔyʋ fɛyɩ ɛzɩ ɛnʋ yɔ, tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Ewelisiɣni-m nɛ ɛlakɩ mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ.’ Sataŋ cosi Yehowa nɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Mana mbʋ se Yɔɔb welisiɣni-ŋ. Ŋkandɩyɩɣ ɛ-yɔɔ nɛ ŋwazɩɣ-ɩ. Ŋha-ɩ tɛtʋ nɛ kpɩna. Ye ŋmʋ ñɩm mbʋ pi-kpeekpe ɛ-cɔlɔ yɔ, eyeki-ŋ sɛʋ.’ Yehowa cosi-i se: ‘Ŋpɩzɩɣ ŋwolo nɛ ŋtakɩ Yɔɔb. Ɛlɛ taalɩzɩ e-wezuu.’ Ɛbɛ yɔɔ Yehowa ha Sataŋ nʋmɔʋ se ɛtakɩ Yɔɔb? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛnawa se Yɔɔb kaɣ e-siɣsiɣ wɛtʋ ɖɔkʋʋ kpam.

Sataŋ wolo nɛ ɛpaɣzɩ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ kɔnʋʋ Yɔɔb yɔɔ. Kajalaɣ lɛ, Sataŋ laba nɛ ɛyaa nabɛyɛ kɔɔ pamɩlɩ Yɔɔb kpɩna. Pʋwayɩ lɛ, miŋ ñaɣ ɖɔɖɔ Yɔɔb heŋ. Kaldee ñɩma ñɔkɔɔ nɛ pakʋ lɩmɖʋyaa mba pɔcɔŋnaɣ kpɩna yɔɔ yɔ nɛ pamɩlɩ aɖaaɖaanaa. Pʋwayɩ lɛ, pɔkɔɔ nɛ peheyi Yɔɔb laŋwɛɛkɩyɛ tɔm natʋyʋ. Ðɩɣa ŋga ka-taa e-piya lakaɣ kazandʋ yɔ, kɔtɔlɩ sɩ-yɔɔ nɛ sɩ-tɩŋa payɩ sɩsɩ. Yɔɔb kaawɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa, ɛlɛ etiyele Yehowa sɛʋ.

Sataŋ ñɩnaɣ se Yɔɔb ɛtasɩ wɩzasɩ nɩʋ nɛ pɩkɩlɩ. Eyeba nɛ mʋya lɩɩ Yɔɔb tomnaɣ hɔɔlɩŋ tɩŋa yɔɔ nɛ ɛnɩɩ siziŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Yɔɔb taatɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ  kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɛtalaɣ-ɩ mbʋ yɔ. Ɛlɛ ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛsɛɣ Yehowa. Ɛsɔ na ɛzɩma Yɔɔb ɖɔkɩ ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ kpam yɔ lɛ, pɩkɛdɩnɩ-ɩ.

Pʋwayɩ lɛ, Sataŋ tiyi abalaa naadozo se powolo patakɩ Yɔɔb. Peheyi-i se: ‘Kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ ŋlaba nɛ ŋmɛsɩɣ-pʋ. Pʋyɔɔ Ɛsɔ hɔŋ ña-nɩŋgbaaŋ.’ Nɛ Yɔɔb cosi-wɛ se: ‘Mantɩla kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ.’ Peeɖe Yɔɔb paɣzɩ maɣzʋʋ se Yehowa cɔlɔ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɛlɩnaa nɛ pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ lakasɩ fɛyɩ siɣsiɣ.

Evebu weyi payaɣaɣ se Eliihu yɔ, ɛwɛɛ nɛ ewelisiɣ tɔm ndʋ Yɔɔb nɛ abalaa mba pɔyɔɔdaɣ yɔ. Nɛ ecosi-wɛ se: ‘Tɔm ndʋ mɩ-tɩŋa ɩyɔɔdaa yɔ, tɩtɩtʋʋzɩ. Yehowa lɩmaɣza kpaɖɩ ɛyʋ lɩmaɣza. Yehowa ɛɛlakɩ kañatʋ lakasɩ kpa. Ɛnaɣ pɩtɩŋa nɛ ɛsɩɣnɩ ɛyaa pa-kʋñɔmɩŋ taa.’

Pʋwayɩ lɛ, Yehowa yɔɔdɩnɩ Yɔɔb. Ɛpɔzɩ-ɩ se: ‘Alɩwaatʋ ndʋ malɩzaɣ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ yɔ, le ŋŋwɛɛ? Ɛbɛ yɔɔ ŋyɔɔdʋʋ se mɛnfɛyɩ siɣsiɣ? Ŋyɔɔdɩ kɩyɔɔdʋ yem, ŋŋsɩŋ mbʋ pɩ-cɔlɔ pɩtɩŋa payɩ pɩlɩnaa yɔ.’ Yɔɔb tisi se ɛyʋsaa nɛ ɛtɔ se: ‘Mɔn-tɔm sɩba. Maanɩ ñɔ-yɔɔ tɔm kɩnɩʋ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ mansɩmɩ-ŋ camɩyɛ. Nabʋyʋ fɛyɩ se ŋŋpɩzɩɣ pɩ-tɔm. Kpaɣ nɛ ŋkpeɣ-m.’

Yɔɔb takɩm tɛma lɛ, Yehowa wazɩ-ɩ siŋŋ nɛ ɛ-ñɩm huu nɛ pɩkpaɖɩ kajalaɣ ñɩmbʋ, nɛ ɛɖaɣnɩ alaafɩya hiɣu ɖɔɖɔ. Yɔɔb caɣ wezuu pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ ehiɣ koboyaɣ siŋŋ. Yehowa wazɩ Yɔɔb mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ewelisini-i camɩyɛ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ kaɖɛ alɩwaatʋ taa. Ŋkaɣ wɛʋ ɛzɩ Yɔɔb yɔ, nɛ ŋsɛɛ Yehowa tam, halɩ pɩkpɛndɩnɩ kaɖɛ alɩwaatʋ taa?

“Ɩnɩ pɔyɔɔdɩ Yɔɔb tɩ ɖɔkʋʋ tɔm nɛ ɩna Kɩbaɣlʋ tamaɣ [yaa mbʋ Yehowa ha-ɩ pʋwayɩ yɔ].” —Yakubu 5:11