Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 86

Yesu fezi Lazaarɩ

Yesu fezi Lazaarɩ

Yesu kaawɛnɩ taabalaa nabɛyɛ naadozo Betaanii tɛtʋ taa. Ɛɛsɔɔlɩ pɔ-tɔm pɩdɩɩfɛyɩ. Mba lɛ Maarta nɛ e-neu Lazaarɩ nɛ ɛlɛ neu Maarɩɩ. Kɩyakʋ nakʋyʋ Yesu kaawɛ Yɔɔrdaŋ pɔɔ wayɩ lɛ, Maarɩɩ nɛ Maarta petiyi se peheyi-i tɔm kɩcɛyɩtʋ tʋnɛ: ‘Pɩwɩɣ Lazaarɩ siŋŋ. Ðitendi-ŋ, kɔɔ lɔŋ!’ Ɛlɛ Yesu tɩpɩzɩ nɛ ewolo kpaagbaa. Kɩyakɩŋ naalɛ wayɩ lɛ, eheyi ɛ-apostoloowaa se: ‘Ðiwolo Betaanii. Lazaarɩ ɖiɣni ɖou nɛ mowoki se menfezi-i.’ Apostoloowaa cosi-i se: ‘Ye Lazaarɩ eɖou yɔ, pɩwɛ ɖeu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, piyeki nɛ ɛ-yɔɔ cɛ lɔŋ.’ Peeɖe Yesu lɩzɩ-wɛ pɩ-taa se: ‘Lazaarɩ sɩba.’

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kɔm nɛ ɛtalɩ Betaanii lɛ, pɛtɛm Lazaarɩ pim nɛ pɩla kɩyakɩŋ naanza. Samaɣ kaakɔm se kɛhɛzɩ Maarta nɛ Maarɩɩ pa-laŋa. Maarta nɩwa se Yesu talaa lɛ, ese nɛ ɛkatɩ-ɩ; nɛ eheyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ye ŋŋwɛ cɩnɛ yɔ, [me-neu] taasɩ.” Yesu heyi-i se: ‘Ñe-neu kaɣ fem. Maarta, ŋtisi tɩ-yɔɔ?’ Maarta cosi se: ‘Mentisaa se ɛkaɣ fem sɩɖa femtu kɩyakʋ wiye.’ Yesu heyi-i se: “Mɛnkɛnɩ fezuu nɛ femtu.”

Nɛ Maarta wolo nɛ eheyi Maarɩɩ se: ‘Yesu talaa.’ Maarɩɩ paɣzɩ seu se ɛkatɩ Yesu, nɛ samaɣ ŋga kaawɛ ɛ-cɔlɔ yɔ kakʋyɩ nɛ katɩŋɩ-ɩ. Ɛtalɩ Yesu cɔlɔ lɛ, etii ɛtɔlɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ ɛwɛɛ wiu yɔɔ. Peeɖe eheyi Yesu se: ‘Kɩbaɣlʋ, ye ŋŋwɛ cɩnɛ yɔ, man-ɖalʋ taasɩ.’ Yesu na ɛzɩma ɛwɛɛ nɛ ɛnɩɣ siziŋ siŋŋ lɛ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛpaɣzɩ wiu. Samaɣ na mbʋ lɛ, kɔyɔɔdɩ se: ‘Ɩna ɛzɩma ɛɛsɔɔlɩ Lazaarɩ tɔm kpem yɔ!’ Ɛlɛ nabɛyɛ wɛɛ nɛ pɔpɔzʋʋ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ɛtɩya ɛ-taabalʋ ñʋʋ.’ Ɛzɩ ɛbɛ Yesu kaɣ labʋ?

Yesu wolo pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-taa paapim Lazaarɩ yɔ kɩ-nɔɔ. Kaaʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ paasuluni kɩ-nɔɔ. Eheyi-wɛ se: ‘Ikuli kaaʋ.’ Maarta tɔ se: ‘Lazaarɩ sɩbʋ yɔ, pɩlakɩ kɩyakɩŋ naanza yɔ! Ɛpaɣzɩ sɔŋ lɩʋ.’ Ɛlɛ powolo nɛ pokuli kaaʋ ɛzɩ Yesu pɔzʋʋ yɔ. Nɛ Yesu tɩmnɩ Ɛsɔ se: ‘Caa mɛnsɛɣ-ŋ se ŋwelisiɣni-m. Manawa se  ŋwelisiɣni-m, ɛlɛ samaɣ ŋga kɛwɛ mɔn-cɔlɔ cɩnɛ yɔ, kɔ-yɔɔ mɔyɔɔdʋʋ mbʋ se katɩlɩ se ñe-tiyini-m.’ Peeɖe ɛya Lazaarɩ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ nɛ ɛtɔ se: “Lazaarɩ, lɩɩ awayɩ!” Peeɖe piti tɔm natʋyʋ laba. Lazaarɩ lɩɩnɩ pɩlaʋ taa, pɔhɔkɩ-ɩ akalala hɔɔlasɩ. Yesu yɔɔdɩ se: “Iheɖi-i nɛ iyebi-i nɛ ewolo.”

Piti lakasɩ sɩnɛ, siyeba nɛ ɛyaa sakɩyɛ wɛɛnɩ tisuu Yesu yɔɔ. Ɛlɛ nabɛyɛ wolo nɛ peheyi-tʋ Farɩsɩ ñɩma. Farɩsɩ ñɩma nɩ tɔm ndʋ lɛ, pala lɩmaɣza se pakʋʋ Yesu nɛ pɩkpɛndɩnɩ Lazaarɩ. Apostoloowaa taa weyi payaɣ se Yudaasɩ Isɩkarɩyɔɔtɩ yɔ, ewolo mɛsaɣ tɛɛ nɛ eheyi Farɩsɩ ñɩma se: ‘Ye mansɩnɩ-mɩ nɛ ɩkpa Yesu, ɛzɩma ɩhɛyɩɣ-m?’ Panɩɩnɩ ɖama se pɛhɛyɩɣ-ɩ liidiye pɔɔyɩsɩ 30; nɛ Yudaasɩ Isɩkarɩyɔɔtɩ paɣzɩ ñɩnʋʋ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛɛtɩŋna nɛ ɛpɛdɩ Yesu yɔ.

“Ðɛ-Ɛsɔ kɛ weyi ɛpɩzɩɣ ɛlɩzɩ-ɖʋ pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ, ɖɛ-Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛtʋlɩ sɩm nɔnɔsɩ maɣmaɣ nɛ ɛlɩzɩ-ŋ pɩ-taa.”—Keɣa 67:21