Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 62

Kewiyaɣ ŋga pamaɣzɩnɩ-kɛ nɛ tɩʋ sɔsɔʋ yɔ

Kewiyaɣ ŋga pamaɣzɩnɩ-kɛ nɛ tɩʋ sɔsɔʋ yɔ

Ðoo naayɛ taa, Nebukadɩnezaarɩ ɖozi ɖoziye naɖɩyɛ nɛ ɖɩkpa-ɩ sɔɔndʋ siŋŋ. Peeɖe ɛya ɛ-tɛtʋ taa lɔŋsɩnɖaa se pɔkɔɔ nɛ palɩzɩ-ɩ ɖɩ-taa. Ɛlɛ pa-taa nɔɔyʋ tɩpɩzɩ nɛ ɛlɩzɩ ɖoziye nɖɩ ɖɩ-tɔbʋʋ. Pʋwayɩ lɛ, wiyaʋ kpaɣ ɖoziye nɖɩ nɛ ɛkɛdɩ Danɩyɛɛlɩ.

Nebukadɩnezaarɩ heyi Danɩyɛɛlɩ se: ‘Mana ɖoziye taa tɩʋ nakʋyʋ. Kɩkʋyaa nɛ kɩtalɩ ɖooo ɛsɔdaa. Paa tɛtʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛyʋ ɛwɛɛ yɔ, ɛnaɣ-kʋ. Kɩ-hatʋ kaawɛ cɔnʋʋ nɛ kɩlʋlɩ ɖɔɖɔ tɩŋ pee sakɩyɛ. Kpɩna wokaɣ nɛ ahɛzɩɣ tɩʋ ŋgʋ ki-kuzotuu tɛɛ nɛ sumasɩ ñowoki nɛ sɩɖʋʋ ɖandʋ tɩʋ ŋgʋ ki-pilinzi yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, tiyiyu nɔɔyʋ lɩɩnɩ ɛsɔdaa. Tiyiyu ɛnʋ ɛyɔɔdɩ se: “Ikeɖi tɩʋ nɛ ɩkpalɩ ki-pilinzi. Ɛlɛ iyele kiɖe nɛ ɖi-lila tɛtɛɛ nɛ ɛhɔkɩ-ɖɩ kpasɩ; Tɩʋ ŋgʋ kɩ-laŋɩyɛ ɛtaatasɩ kɛʋ ɛyʋ laŋɩyɛ, ɛlɛ ɖɩpɩsɩ kpɩnɛ laŋɩyɛ nɛ wɛɛ lʋbɛ kɔɔ aɖɛɛ. Nɛ ɛyaa kpeekpe tɩlɩ se Ɛsɔ kɛnɩ Wiyaʋ nɛ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛcɛlɩ kewiyaɣ weyi ɛsɔɔlaa yɔ.”’

Yehowa lɩzɩ ɖoziye nɖɩ ɖɩ-tɔbʋʋ nɛ ɛwɩlɩ Danɩyɛɛlɩ. Danɩyɛɛlɩ nɩ ɖoziye nɖɩ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ, sɔɔndʋ kpa-ɩ. Nɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Oo wiyaʋ, mamaɣzaɣ se ño-koyindinaa tɔm ɖoziye nɖɩ ɖɩyɔɔdʋʋ, ɛlɛ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm ɖɩyɔɔdʋʋ. Ña, ñɛkɛnɩ tɩʋ sɔsɔʋ ŋgʋ pekeɖi-kʋ yɔ. Ŋkaɣ ñe-kewiyaɣ lesuu nɛ ŋtɔɔ ñɩtʋ ɛzɩ kpɩnɛ yɔ. Ɛlɛ ɛzɩma tiyiyu yɔɔdaa se peyele tɩʋ ŋgʋ ki-kiɖe nɛ ɖi-lila yɔ, pɩwɩlɩɣ se ŋkaɣ ɖaɣnʋʋ pɩsʋʋ wiyaʋ.’

Pɩnaɣ kɔm nɛ kasɩŋ lɛ, Nebukadɩnezaarɩ kpa kɩyakʋ nakʋyʋ ɛ-ɖɩɣa ñʋʋ taa nɛ ɛcɔŋnɩ ɛzɩma Babilɔɔnɩ tɛtʋ wɛ kajʋka yɔ. Ɛyɔɔdɩ se: ‘Ɩna tɛtʋ kɩbandʋ ndʋ mamawa yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, mɛnkɛ ɛyʋ sɔsɔ siŋŋ!’ Ɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ mbʋ lɛ, nɔɔ nakɛyɛ lɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ kɔtɔ se: ‘Nebukadɩnezaarɩ! Kpaɣnɩ sɔnɔ ŋlesi ñe-kewiyaɣ.’

Kpaɣnɩ mbʋ lɛ, Nebukadɩnezaarɩ sʋʋ kpaŋ nɛ ɛlakɩ ɛzɩ ñɩtʋ taa kpɩna yɔ. Eyele ɛ-ɖɩɣa nɛ ɛɖɛɛ ɛsʋʋ ñɩtʋ nɛ ɛlakɩ ɛzɩ ñɩtʋ taa kpɩna lɛɛna yɔ. Nebukadɩnezaarɩ ñɔsɩ ɖaɣlɩ ɛzɩ kpeluu hʋndʋ yɔ nɛ ɛ-cɩkpaŋ kaawɛ ɛzɩ sumaɣ cɩkpaŋ yɔ.

 Pɩnzɩ lʋbɛ kɔm nɛ sɩɖɛɛ lɛ, Nebukadɩnezaarɩ yɔɔ cɛ, nɛ Yehowa yele nɛ ɛɖaɣnɩ pɩsʋʋ Babilɔɔnɩ wiyaʋ. Peeɖe Nebukadɩnezaarɩ yɔɔdaa se: ‘Mɛnsɛɣ-ŋ Yehowa ɛsɔdaa kpeekpe Wiyaʋ. Lɛɛlɛɛyɔ manawa se Yehowa kɛnɩ Wiyaʋ. Eluzuu tɩ kpazɩyaa nɛ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛcɛlɩ kewiyaɣ weyi ɛsɔɔlaa yɔ.’

“Tɩ kpazʋʋ ɖʋzʋʋ, kʋndʋʋ lakɩ ɛyʋ nɛ ɛtɔlʋʋ.”—Aduwa 16:18