Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 64

Pɛpɛɖɩ Danɩyɛɛlɩ tɔɔyɩŋ pɔʋ taa

Pɛpɛɖɩ Danɩyɛɛlɩ tɔɔyɩŋ pɔʋ taa

Babilɔɔnɩ wiyaʋ nɔɔyʋ ɖɔɖɔ payaɣaɣ se Dariyusi. Ɛɛkɛ Mediya tʋ. Ɛɛnawa se Danɩyɛɛlɩ kaawɛ ndɩ nɛ ɛyaa lalaa, pʋyɔɔ ɛkpaɣ-ɩ se ɛkɛ e-kewiyaɣ taa ɛyaa sɔsaa ñʋʋdʋ. Sɔsaa mba, pataasɔɔlɩ Danɩyɛɛlɩ nɛ pasʋsʋʋ-ɩ, nɛ pe-liu kaawɛ se pakʋ-ɩ. Paanawa se Danɩyɛɛlɩ sɛɣ Yehowa tam nabudozo paa evemiye nɖɩ. Pʋyɔɔ powoba peheyi Dariyusi se: ‘Ðajaa wiyaʋ, pɩwɛɛ se ŋɖʋ paɣtʋ natʋyʋ se ñe-ɖeke koŋ pɩpɔzʋʋ se pɛsɛɛ. Nɛ ye nɔɔyʋ ɛtɩɖɔ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, pɛpɛɖɩɣ-ɩ tɔɔyɩŋ pɔʋ taa.’ Tɔm ndʋ tɩkɛdɩnɩ wiyaʋ nɛ ɛɖʋ paɣtʋ nɛ ɛñɩɣ niye paɣtʋ takayaɣ ŋga ka-taa.

Danɩyɛɛlɩ tɩɩnɩ paɣtʋ ndʋ lɛ, ɛpɩsɩ ɛ-tɛ. Ewolo nɛ eluŋ mondoɖebɔʋ cɔlɔ nɛ ɛtɩmɩɣnɩ Yehowa. Abalaa sʋsɩ tɩnaa mba pasʋʋ ɛ-yɔɔ nɛ pamaɣnɩ-ɩ eɖiɣni tɩmʋʋ. Pese nɛ powolo peheyi Dariyusi se: ‘Danɩyɛɛlɩ kizaa se ɛɛñaŋ ña-paɣtʋ. Paa evemiye nɖɩ lɛ, ɛtɩmɩɣnɩ ɛ-Ɛsɔ tam nabudozo.’ Dariyusi kaasɔɔlɩ Danɩyɛɛlɩ nɛ ɛtaasɔɔlɩ se ɛkʋ-ɩ. Pʋyɔɔ ɛlakaɣ lɩmaɣza se ɛna nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋna nɛ ɛya Danɩyɛɛlɩ ñʋʋ yɔ. Ɛlɛ, halɩ wiyaʋ maɣmaɣ taawɛɛnɩ waɖɛ se ɛlɛɣzɩ paɣtʋ ndʋ ɛtɛm tɩ-taa nesi ñɩɣʋ yɔ. Ɛɛnaɣ se ɛla ɛzɩma lɛ, eyele nɛ ɛ-ɛyaa kpaɣ Danɩyɛɛlɩ nɛ pɛpɛɖɩ-ɩ tɔɔyɩŋ pɔʋ taa.

 Ðoo ana a-taa, Dariyusi maɣzaɣ Danɩyɛɛlɩ yɔɔ siŋŋ nɛ ɛtɩpɩzɩ nɛ eɖoo. Tɛʋ fema lɛ, ese lɛɛ lɛɛ nɛ ewolo tɔɔyɩŋ pɔʋ cɔlɔ nɛ ekoo nɛ ɛyaa Danɩyɛɛlɩ se: ‘Ñɛ-Ɛsɔ pɩzaa nɛ ɛya ña-ñʋʋ na?’

Dariyusi nɩɩ nɔɔyʋ nɔɔ. Pɩɩkɛ Danɩyɛɛlɩ nɔɔ! Ecosi Dariyusi se: ‘Yehowa tiyiyu kɔma nɛ ɛɖɩɣ tɔɔyɩŋ nɔɔ. Tɔɔyɩŋ tɩlabɩ-m nabʋyʋ.’ Nɛ Dariyusi taa la leleŋ siŋŋ. Eyele nɛ palɩzɩ Danɩyɛɛlɩ tɔɔyɩŋ pɔʋ taa. Pɩtɩtɩɩkayʋʋ Danɩyɛɛlɩ ɖoli. Pʋwayɩ lɛ, wiyaʋ yɔɔdɩ se: ‘Ɩkpa abalaa mba palɩ Danɩyɛɛlɩ wayɩ yɔ nɛ ɩpɛɖɩ-wɛ tɔɔyɩŋ pɔʋ ŋgʋ kɩ-taa.’ Patɩɩpɛɖɩ abalaa mba lɛ, tɔɔyɩŋ pʋʋtɩ-wɛ.

Dariyusi ɖʋ paɣtʋ tʋnɛ ɛ-samaɣ: ‘Pɩwɛɛ se ɩse sɔɔndʋ Danɩyɛɛlɩ tɛ Ɛsɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyabɩ ɛ-ñʋʋ tɔɔyɩŋ cɩkpaŋ tɛɛ.’

Ŋtɩmɩɣnɩ Yehowa paa evemiye nɖɩ ɛzɩ Danɩyɛɛlɩ yɔ?

“[Yehowa] sɩm holuu kʋñɔŋ taa mba pañaŋɩ-ɩ yɔ.”—2 Pɩyɛɛrɩ 2:9